Please login to fork and edit this chart

Vietnam - Chart of Accounts-2


 • Chi phí - LP3
  • 611 Mua hàng - LP3
   • 6111 Mua nguyên liệu, vật liệu - LP3
   • 6112 Mua hàng hoá - LP3
  • 621 Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp - LP3
  • 622  Chi phí nhân công trực tiếp - LP3
  • 623 Chi phí sử dụng máy thi công - LP3
   • 6231 Chi phí nhân công - LP3
   • 6232 Chi phí nguyên, vật liệu - LP3
   • 6233 Chi phí dụng cụ sản xuất - LP3
   • 6234 Chi phí khấu hao máy thi công - LP3
   • 6237 Chi phí dịch vụ mua ngoài - LP3
   • 6238 Chi phí bằng tiền khác - LP3
  • 627 Chi phí sản xuất chung - LP3
   • 6271 Chi phí nhân viên phân xưởng - LP3
   • 6272 Chi phí nguyên, vật liệu - LP3
   • 6273 Chi phí dụng cụ sản xuất - LP3
   • 6274 Chi phí khấu hao TSCĐ - LP3
   • 6277 Chi phí dịch vụ mua ngoài - LP3
   • 6278 Chi phí bằng tiền khác - LP3
  • 631 Giá thành sản xuất - LP3
  • 632 Giá vốn hàng bán - LP3
   • 6321 Giá vốn hàng bán - LP3
   • 6328 Điều chỉnh tồn kho - LP3
  • 635 Chi phí tài chính - LP3
  • 641 Chi phí bán hàng - LP3
   • 6411 Chi phí nhân viên - LP3
   • 6412 Chi phí nguyên vật liệu, bao bì - LP3
   • 6413 Chi phí dụng cụ, đồ dùng - LP3
   • 6414 Chi phí khấu hao TSCĐ - LP3
   • 6415 Chi phí bảo hành - LP3
   • 6417 Chi phí dịch vụ mua ngoài - LP3
   • 6418 Chi phí bằng tiền khác - LP3
  • 642 Chi phí quản lý doanh nghiệp - LP3
   • 6421 Chi phí nhân viên quản lý - LP3
   • 6422 Chi phí vật liệu quản lý - LP3
   • 6423 Chi phí đồ dùng văn phòng - LP3
   • 6424 Chi phí khấu hao TSCĐ - LP3
   • 6425 Thuế, phí và lệ phí - LP3
   • 6426 Chi phí dự phòng - LP3
   • 6427 Chi phí dịch vụ mua ngoài - LP3
   • 6428 Chi phí bằng tiền khác - LP3
 • Chi phí khác - LP3
  • 811 Chi phí khác - LP3
  • 821 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp - LP3
   • 8211 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành - LP3
   • 8212 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại - LP3
 • Doanh thu - LP3
  • 511 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ - LP3
   • 5111 Doanh thu bán hàng hóa - LP3
   • 5112 Doanh thu bán các thành phẩm - LP3
   • 5113 Doanh thu cung cấp dịch vụ - LP3
   • 5114 Doanh thu trợ cấp, trợ giá - LP3
   • 5117 Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư - LP3
   • 5118 Doanh thu khác - LP3
  • 515 Doanh thu hoạt động tài chính - LP3
  • 521 Các khoản giảm trừ doanh thu - LP3
   • 5211 Chiết khấu thương mại - LP3
   • 5212 Giảm giá hàng bán - LP3
   • 5213 Hàng bán bị trả lại - LP3
 • Nợ phải trả - LP3
  • 331 Phải trả cho người bán - LP3
   • 3311 Phải trả cho người bán - LP3
   • 3319 Phải trả nhà cung cấp chưa có hóa đơn - LP3
  • 333 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước - LP3
   • 3331 Thuế GTGT phải nộp - LP3
    • 33311 Thuế GTGT đầu ra - LP3
    • 33312 Thuế GTGT hàng nhập khẩu - LP3
   • 3332 Thuế tiêu thụ đặc biệt - LP3
   • 3333 Thuế xuất, nhập khẩu - LP3
   • 3334 Thuế thu nhập doanh nghiệp - LP3
   • 3335 Thuế thu nhập cá nhân - LP3
   • 3336 Thuế tài nguyên - LP3
   • 3337 Thuế nhà đất, tiền thuê đất - LP3
   • 3338 Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác - LP3
    • 33381 Thuế bảo vệ môi trường - LP3
    • 33382 Các loại thuế khác - LP3
   • 3339 Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác - LP3
  • 334 Phải trả người lao động - LP3
   • 3341 Phải trả công nhân viên - LP3
   • 3342 Phải trả người lao động khác - LP3
  • 335 Chi phí phải trả - LP3
  • 336 Phải trả nội bộ - LP3
   • 3361 Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh - LP3
   • 3362 Phải trả nội bộ về chênh lệch tỷ giá - LP3
   • 3363 Phải trả nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hóa - LP3
   • 3368 Phải trả nội bộ khác - LP3
  • 337 Thanh toán theo tiến độ hợp đồng xây dựng - LP3
  • 338 Phải trả phải nộp khác - LP3
   • 3381 Tài sản thừa chờ giải quyết - LP3
   • 3382 Kinh phí công đoàn - LP3
   • 3383 Bảo hiểm xã hội - LP3
   • 3384 Bảo hiểm y tế - LP3
   • 3385 Phải trả về cổ phần hóa - LP3
   • 3386 Bảo hiểm thất nghiệp - LP3
   • 3387 Doanh thu chưa thực hiện - LP3
   • 3388 Phải trả, phải nộp khác - LP3
  • 341 Vay và nợ thuê tài chính - LP3
   • 3411 Các khoản đi vay - LP3
   • 3412 Nợ thuê tài chính - LP3
  • 343 Trái phiếu phát hành - LP3
   • 3431 Trái phiếu thường - LP3
    • 34311 Mệnh giá trái phiếu - LP3
    • 34312 Chiết khấu trái phiếu - LP3
    • 34313 Phụ trội trái phiếu - LP3
   • 3432 Trái phiếu chuyển đổi - LP3
  • 344 Nhận ký quỹ, ký cược - LP3
  • 347 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả - LP3
  • 352 Dự phòng phải trả - LP3
   • 3521 Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa - LP3
   • 3522 Dự phòng bảo hành công trình xây dựng - LP3
   • 3523 Dự phòng tái cơ cấu doanh nghiệp - LP3
   • 3524 Qũy thưởng ban quản lý điều hành công ty - LP3
  • 353 Quỹ khen thưởng, phúc lợi - LP3
   • 3531 Quỹ khen thưởng - LP3
   • 3532 Quỹ phúc lợi - LP3
   • 3533 Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ - LP3
   • 3534 Quỹ thưởng ban điều hành - LP3
  • 356 Quỹ phát triển khoa học và công nghệ - LP3
   • 3561 Quỹ phát triển khoa học và công nghệ - LP3
   • 3562 Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành TSCĐ - LP3
  • 357 Quỹ bình ổn giá - LP3
 • Tài sản - LP3
  • Tài sản dài hạn - LP3
   • 211 Tài sản cố định hữu hình - LP3
    • 2111 Nhà cửa, vật kiến trúc - LP3
    • 2112 Máy móc, thiết bị - LP3
    • 2113 Phương tiện vận tải, truyền dẫn - LP3
    • 2114 Thiết bị, dụng cụ quản lý - LP3
    • 2115 Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm - LP3
    • 2118 Tài sản cố định khác - LP3
   • 212 Tài sản cố định thuê tài chính - LP3
    • 2121 TSCĐ hữu hình thuê tài chính - LP3
    • 2121 TSCĐ vô hình thuê tài chính - LP3
   • 213 Tài sản cố định vô hình - LP3
    • 2131 Quyền sử dụng đất - LP3
    • 2132 Quyền phát hành - LP3
    • 2133 Bản quyền, Bằng sáng chế - LP3
    • 2134 Nhãn hiệu, tên thương mại - LP3
    • 2135 Chương trình phần mềm - LP3
    • 2136 Giấy phép và giấy phép nhượng quyền - LP3
    • 2138 Tài sản cố định vô hình khác - LP3
   • 214 Hao mòn tài sản cố định - LP3
    • 2141 Hao mòn TSCĐ hữu hình - LP3
    • 2142 Hao mòn TSCĐ thuê tài chính - LP3
    • 2143 Hao mòn TSCĐ vô hình - LP3
    • 2147 Hao mòn bất động sản đầu tư - LP3
   • 217 Bất động sản đầu tư - LP3
   • 221 Đầu tư vào công ty con - LP3
   • 222 Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết - LP3
   • 228 Đầu tư khác - LP3
    • 2281 Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác - LP3
    • 2288 Đầu tư khác - LP3
   • 229 Dự phòng tổn thất tài sản - LP3
    • 2291 Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh - LP3
    • 2292 Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác - LP3
    • 2293 Dự phòng phải thu khó đòi - LP3
    • 2294 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho - LP3
   • 241 Xây dựng cơ bản dở dang - LP3
    • 2411 Mua sắm TSCĐ - LP3
    • 2412 Xây dựng cơ bản - LP3
    • 2413 Sửa chữa lớn TSCĐ - LP3
   • 242 Chi phí trả trước - LP3
   • 243 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại - LP3
   • 244 Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược - LP3
  • Tài sản ngắn hạn - LP3
   • 111 Tiền mặt - LP3
    • 1111 Tiền Việt Nam - LP3
    • 1112 Ngoại tệ - LP3
    • 1113 Vàng tiền tệ - LP3
   • 112 Tiền gửi Ngân hàng - LP3
    • 1121 Tiền Việt Nam - LP3
    • 1122 Ngoại tệ - LP3
    • 1123 Vàng tiền tệ - LP3
   • 121 Chứng khoán kinh doanh - LP3
    • 1211 Cổ phiếu - LP3
    • 1212 Trái phiếu - LP3
   • 128 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn - LP3
    • 1281 Tiền gửi có kỳ hạn - LP3
    • 1282 Trái phiếu - LP3
    • 1283 Cho vay - LP3
    • 1288 Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn - LP3
   • 131 Phải thu của khách hàng - LP3
   • 133 Thuế GTGT được khấu trừ - LP3
   • 136 Phải thu nội bộ - LP3
   • 138 Phải thu khác - LP3
   • 141 Tạm ứng - LP3
   • 151 Hàng mua đang đi trên đường - LP3
   • 152 Nguyên liệu, vật liệu - LP3
   • 153 Công cụ dụng cụ - LP3
    • 1531 Công cụ dụng cụ - LP3
    • 1532 Bao bì luân chuyển - LP3
    • 1533 Đồ dùng cho thuê - LP3
    • 1534 Thiết bị phụ tùng thay thế - LP3
   • 154 Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang - LP3
    • 1541 Xây lắp - LP3
    • 1542 Sản phẩm khác - LP3
    • 1543 Dịch vụ - LP3
    • 1544 Chi phí bảo hành xây lắp - LP3
   • 155 Thành phẩm - LP3
    • 1551 Thành phẩm nhập kho - LP3
    • 1552 Thành phẩm bất động sản - LP3
   • 156 Hàng hóa - LP3
    • 1561 Giá mua hàng hóa - LP3
    • 1562 Chi phí thu mua hàng hóa - LP3
    • 1567 Hàng hóa bất động sản - LP3
   • 157 Hàng gửi đi bán - LP3
   • 158 Hàng hóa kho bảo thuế - LP3
   • 161 Chi sự nghiệp - LP3
    • 1611 Chi sự nghiệp năm trước - LP3
    • 1612 Chi sự nghiệp năm nay - LP3
   • 171 Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ - LP3
 • Thu nhập khác - LP3
  • 711 Thu nhập khác - LP3
 • Vốn chủ sở hữu - LP3
  • 411 Vốn đầu tư của chủ sở hữu - LP3
   • 4111 Vốn góp của chủ sở hữu - LP3
    • 41111 Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết - LP3
    • 41112 Cổ phiếu ưu đãi - LP3
   • 4112 Thặng dư vốn cổ phần - LP3
   • 4113 Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu - LP3
   • 4118 Vốn khác - LP3
  • 412 Chênh lệch đánh giá lại tài sản - LP3
  • 413 Chênh lệch tỷ giá hối đoái - LP3
   • 4131 Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ - LP3
   • 4132 Chênh lệch tỷ giá hối đoái trong giai đoạn trước hoạt động - LP3
  • 414 Quỹ đầu tư phát triển - LP3
  • 417 Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp - LP3
  • 418 Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu - LP3
  • 419 Cổ phiếu quỹ - LP3
  • 421 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối - LP3
   • 4211 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước - LP3
   • 4212 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay - LP3
  • 441 Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản - LP3
  • 461 Nguồn kinh phí sự nghiệp - LP3
   • 4611 Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước - LP3
   • 4612 Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay - LP3
  • 466 Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ - LP3

No comments yet. Start a new discussion.

Add Comment