Please login to fork and edit this chart

Vietnam - Chart of Accounts-2


 • Tài sản
  • Tài sản ngắn hạn
   • 111 Tiền mặt
    • 1111 Tiền Việt Nam
    • 1112 Ngoại tệ
    • 1113 Vàng tiền tệ
   • 112 Tiền gửi Ngân hàng
    • 1121 Tiền Việt Nam
    • 1122 Ngoại tệ
    • 1123 Vàng tiền tệ
   • 121 Chứng khoán kinh doanh
    • 1211 Cổ phiếu
    • 1212 Trái phiếu
   • 128 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
    • 1281 Tiền gửi có kỳ hạn
    • 1282 Trái phiếu
    • 1283 Cho vay
    • 1288 Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn
   • 131 Phải thu của khách hàng
   • 133 Thuế GTGT được khấu trừ
   • 136 Phải thu nội bộ
   • 138 Phải thu khác
   • 141 Tạm ứng
   • 151 Hàng mua đang đi trên đường
   • 152 Nguyên liệu, vật liệu
   • 153 Công cụ dụng cụ
    • 1531 Công cụ dụng cụ
    • 1532 Bao bì luân chuyển
    • 1533 Đồ dùng cho thuê
    • 1534 Thiết bị phụ tùng thay thế
   • 154 Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang
    • 1541 Xây lắp
    • 1542 Sản phẩm khác
    • 1543 Dịch vụ
    • 1544 Chi phí bảo hành xây lắp
   • 155 Thành phẩm
    • 1551 Thành phẩm nhập kho
    • 1552 Thành phẩm bất động sản
   • 156 Hàng hóa
    • 1561 Giá mua hàng hóa
    • 1562 Chi phí thu mua hàng hóa
    • 1567 Hàng hóa bất động sản
   • 157 Hàng gửi đi bán
   • 158 Hàng hóa kho bảo thuế
   • 161 Chi sự nghiệp
    • 1611 Chi sự nghiệp năm trước
    • 1612 Chi sự nghiệp năm nay
   • 171 Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
  • Tài sản dài hạn
   • 211 Tài sản cố định hữu hình
    • 2111 Nhà cửa, vật kiến trúc
    • 2112 Máy móc, thiết bị
    • 2113 Phương tiện vận tải, truyền dẫn
    • 2114 Thiết bị, dụng cụ quản lý
    • 2115 Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm
    • 2118 Tài sản cố định khác
   • 212 Tài sản cố định thuê tài chính
    • 2121 TSCĐ hữu hình thuê tài chính
    • 2121 TSCĐ vô hình thuê tài chính
   • 213 Tài sản cố định vô hình
    • 2131 Quyền sử dụng đất
    • 2132 Quyền phát hành
    • 2133 Bản quyền, Bằng sáng chế
    • 2134 Nhãn hiệu, tên thương mại
    • 2135 Chương trình phần mềm
    • 2136 Giấy phép và giấy phép nhượng quyền
    • 2138 Tài sản cố định vô hình khác
   • 214 Hao mòn tài sản cố định
    • 2141 Hao mòn TSCĐ hữu hình
    • 2142 Hao mòn TSCĐ thuê tài chính
    • 2143 Hao mòn TSCĐ vô hình
    • 2147 Hao mòn bất động sản đầu tư
   • 217 Bất động sản đầu tư
   • 221 Đầu tư vào công ty con
   • 222 Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết
   • 228 Đầu tư khác
    • 2281 Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
    • 2288 Đầu tư khác
   • 229 Dự phòng tổn thất tài sản
    • 2291 Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
    • 2292 Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác
    • 2293 Dự phòng phải thu khó đòi
    • 2294 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
   • 241 Xây dựng cơ bản dở dang
    • 2411 Mua sắm TSCĐ
    • 2412 Xây dựng cơ bản
    • 2413 Sửa chữa lớn TSCĐ
   • 242 Chi phí trả trước
   • 243 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
   • 244 Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược
 • Nợ phải trả
  • 331 Phải trả cho người bán
   • 3311 Phải trả cho người bán
   • 3319 Phải trả nhà cung cấp chưa có hóa đơn
  • 333 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
   • 3331 Thuế GTGT phải nộp
    • 33311 Thuế GTGT đầu ra
    • 33312 Thuế GTGT hàng nhập khẩu
   • 3332 Thuế tiêu thụ đặc biệt
   • 3333 Thuế xuất, nhập khẩu
   • 3334 Thuế thu nhập doanh nghiệp
   • 3335 Thuế thu nhập cá nhân
   • 3336 Thuế tài nguyên
   • 3337 Thuế nhà đất, tiền thuê đất
   • 3338 Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác
    • 33381 Thuế bảo vệ môi trường
    • 33382 Các loại thuế khác
   • 3339 Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác
  • 334 Phải trả người lao động
   • 3341 Phải trả công nhân viên
   • 3342 Phải trả người lao động khác
  • 335 Chi phí phải trả
  • 336 Phải trả nội bộ
   • 3361 Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
   • 3362 Phải trả nội bộ về chênh lệch tỷ giá
   • 3363 Phải trả nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hóa
   • 3368 Phải trả nội bộ khác
  • 337 Thanh toán theo tiến độ hợp đồng xây dựng
  • 338 Phải trả phải nộp khác
   • 3381 Tài sản thừa chờ giải quyết
   • 3382 Kinh phí công đoàn
   • 3383 Bảo hiểm xã hội
   • 3384 Bảo hiểm y tế
   • 3385 Phải trả về cổ phần hóa
   • 3386 Bảo hiểm thất nghiệp
   • 3387 Doanh thu chưa thực hiện
   • 3388 Phải trả, phải nộp khác
  • 341 Vay và nợ thuê tài chính
   • 3411 Các khoản đi vay
   • 3412 Nợ thuê tài chính
  • 343 Trái phiếu phát hành
   • 3431 Trái phiếu thường
    • 34311 Mệnh giá trái phiếu
    • 34312 Chiết khấu trái phiếu
    • 34313 Phụ trội trái phiếu
   • 3432 Trái phiếu chuyển đổi
  • 344 Nhận ký quỹ, ký cược
  • 347 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
  • 352 Dự phòng phải trả
   • 3521 Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa
   • 3522 Dự phòng bảo hành công trình xây dựng
   • 3523 Dự phòng tái cơ cấu doanh nghiệp
   • 3524 Qũy thưởng ban quản lý điều hành công ty
  • 353 Quỹ khen thưởng, phúc lợi
   • 3531 Quỹ khen thưởng
   • 3532 Quỹ phúc lợi
   • 3533 Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ
   • 3534 Quỹ thưởng ban điều hành
  • 356 Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
   • 3561 Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
   • 3562 Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành TSCĐ
  • 357 Quỹ bình ổn giá
 • Vốn chủ sở hữu
  • 411 Vốn đầu tư của chủ sở hữu
   • 4111 Vốn góp của chủ sở hữu
    • 41111 Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết
    • 41112 Cổ phiếu ưu đãi
   • 4112 Thặng dư vốn cổ phần
   • 4113 Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
   • 4118 Vốn khác
  • 412 Chênh lệch đánh giá lại tài sản
  • 413 Chênh lệch tỷ giá hối đoái
   • 4131 Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ
   • 4132 Chênh lệch tỷ giá hối đoái trong giai đoạn trước hoạt động
  • 414 Quỹ đầu tư phát triển
  • 417 Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
  • 418 Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
  • 419 Cổ phiếu quỹ
  • 421 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
   • 4211 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước
   • 4212 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay
  • 441 Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
  • 461 Nguồn kinh phí sự nghiệp
   • 4611 Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước
   • 4612 Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay
  • 466 Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
 • Doanh thu
  • 511 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
   • 5111 Doanh thu bán hàng hóa
   • 5112 Doanh thu bán các thành phẩm
   • 5113 Doanh thu cung cấp dịch vụ
   • 5114 Doanh thu trợ cấp, trợ giá
   • 5117 Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư
   • 5118 Doanh thu khác
  • 515 Doanh thu hoạt động tài chính
  • 521 Các khoản giảm trừ doanh thu
   • 5211 Chiết khấu thương mại
   • 5212 Giảm giá hàng bán
   • 5213 Hàng bán bị trả lại
 • Chi phí
  • 611 Mua hàng
   • 6111 Mua nguyên liệu, vật liệu
   • 6112 Mua hàng hoá
  • 621 Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp
  • 622  Chi phí nhân công trực tiếp
  • 623 Chi phí sử dụng máy thi công
   • 6231 Chi phí nhân công
   • 6232 Chi phí nguyên, vật liệu
   • 6233 Chi phí dụng cụ sản xuất
   • 6234 Chi phí khấu hao máy thi công
   • 6237 Chi phí dịch vụ mua ngoài
   • 6238 Chi phí bằng tiền khác
  • 627 Chi phí sản xuất chung
   • 6271 Chi phí nhân viên phân xưởng
   • 6272 Chi phí nguyên, vật liệu
   • 6273 Chi phí dụng cụ sản xuất
   • 6274 Chi phí khấu hao TSCĐ
   • 6277 Chi phí dịch vụ mua ngoài
   • 6278 Chi phí bằng tiền khác
  • 631 Giá thành sản xuất
  • 632 Giá vốn hàng bán
   • 6321 Giá vốn hàng bán
   • 6328 Điều chỉnh tồn kho
  • 635 Chi phí tài chính
  • 641 Chi phí bán hàng
   • 6411 Chi phí nhân viên
   • 6412 Chi phí nguyên vật liệu, bao bì
   • 6413 Chi phí dụng cụ, đồ dùng
   • 6414 Chi phí khấu hao TSCĐ
   • 6415 Chi phí bảo hành
   • 6417 Chi phí dịch vụ mua ngoài
   • 6418 Chi phí bằng tiền khác
  • 642 Chi phí quản lý doanh nghiệp
   • 6421 Chi phí nhân viên quản lý
   • 6422 Chi phí vật liệu quản lý
   • 6423 Chi phí đồ dùng văn phòng
   • 6424 Chi phí khấu hao TSCĐ
   • 6425 Thuế, phí và lệ phí
   • 6426 Chi phí dự phòng
   • 6427 Chi phí dịch vụ mua ngoài
   • 6428 Chi phí bằng tiền khác
 • Thu nhập khác
  • 711 Thu nhập khác
 • Chi phí khác
  • 811 Chi phí khác
  • 821 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
   • 8211 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
   • 8212 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

No comments yet. Start a new discussion.

Add Comment