Please login to fork and edit this chart

Poland - Plan kont


 • Aktywa Trwałe - pl1
  • Długoterminowe aktywa finansowe - pl1
   • Inne inwestycje długoterminowe - pl1
    • Inne rodzaje długoterminowych aktywów finansowych - pl1
   • Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe 1 - pl1
    • Inne długoterminowe aktywa finansowe 1 - pl1
    • Inne papiery wartościowe 1 - pl1
    • Udziały lub akcje 1 - pl1
    • Udzielone pożyczki 1 - pl1
   • W jednostkach powiązanych - pl1
    • Inne długoterminowe aktywa finansowe 2 - pl1
    • Inne papiery wartościowe 2 - pl1
    • Udziały lub akcje 2 - pl1
    • Udzielone pożyczki 2 - pl1
   • W pozostałych jednostkach - pl1
    • Inne długoterminowe aktywa finansowe - pl1
    • Inne papiery wartościowe - pl1
    • Udziały lub akcje - pl1
    • Udzielone pożyczki - pl1
  • Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe - pl1
   • Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - pl1
   • Inne rozliczenia międzyokresowe - pl1
  • Inwestycje w nieruchomości i prawa - pl1
   • Nieruchomości - pl1
   • Wartości niematerialne i prawne 1 - pl1
  • Należności długoterminowe - pl1
   • Od jednostek powiązanych - pl1
   • Od pozostałych jednostek - pl1
  • Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe - pl1
   • Odpisy aktualizujące inne rodzaje długoterminowych aktywów finansowych - pl1
   • Odpisy aktualizujące lokaty - pl1
   • Odpisy aktualizujące udziały i akcje w obcych jednostkach - pl1
   • Odpisy aktualizujące udzielone pożyczki długoterminowe - pl1
  • Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - pl1
   • Odpisy umorzeniowe inwestycji w nieruchomości i prawa - pl1
    • Odpisy umorzeniowe inwestycji w nieruchomości - pl1
    • Odpisy umorzeniowe inwestycji w wartości niematerialne i prawne - pl1
   • Odpisy umorzeniowe środków trwałych - pl1
    • Odpisy umorzeniowe budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej - pl1
    • Odpisy umorzeniowe innych środków trwałych - pl1
    • Odpisy umorzeniowe środków transportu - pl1
    • Odpisy umorzeniowe ulepszeń obcych środków trwałych - pl1
    • Odpisy umorzeniowe urządzeń technicznych i maszyn - pl1
    • Odpisy umorzeniowe wartości gruntów i prawa wieczystego użytkowania gruntów - pl1
   • Odpisy umorzeniowe wartości niematerialnych i prawnych - pl1
    • Odpisy umorzeniowe innych wartości niematerialnych i prawnych - pl1
    • Odpisy umorzeniowe wartości firmy - pl1
    • Odpisy umorzeniowe zakończonych prac rozwojowych - pl1
  • Środki Trwałe - pl1
   • Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - pl1
   • Grunty własne i prawa wieczystego użytkowania gruntów - pl1
   • Inne środki trwałe - pl1
   • Środki transportu - pl1
   • Urządzenia techniczne i maszyny - pl1
  • Środki trwałe w budowie - pl1
   • Inwestycje budowy środka trwałego - pl1
   • Nakłady na budowę środka trwałego - pl1
   • Ulepszenia obcych środków trwałych - pl1
   • Ulepszenia środka trwałego - pl1
   • Zaliczki na środki trwałe w budowie - pl1
  • Wartości niematerialne i prawne - pl1
   • Inne wartości niematerialne i prawne - pl1
   • Koszty zakończonych prac rozwojowych - pl1
   • Nabyta wartość firmy - pl1
   • Zaliczki na wartości niematerialne i prawne - pl1
 • Kapitały własne i wynik finansowy - pl1
  • Fundusze specjalne - pl1
   • Inne fundusze specjalne - pl1
    • Fundusz na remont zasobów mieszkaniowych - pl1
    • Fundusz nagród - pl1
    • Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych - pl1
   • Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - pl1
  • Kapitał podstawowy - pl1
  • Podatek dochodowy i inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego - pl1
   • Inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego - pl1
   • Podatek dochodowy od osób prawnych - pl1
  • Pozostałe kapitały i fundusze - pl1
   • Kapitał rezerwowy - pl1
   • Kapitał z aktualizacji wyceny - pl1
   • Kapitał zapasowy - pl1
   • Kapitały wydzielone w jednostce statutowej i zakładach (oddziałach) samodzielnie sporządzających bilans - pl1
  • Rezerwy - pl1
   • Pozostałe rezerwy - pl1
    • Pozostałe rezerwy długoterminowe - pl1
    • Pozostałe rezerwy krótkoterminowe - pl1
   • Rezerwa na świadczenia - pl1
    • Rezerwa długoterminowa na świadczenia emerytalne i podobne - pl1
    • Rezerwa krótkoterminowa na świadczenia emerytalne i podobne - pl1
   • Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - pl1
  • Rozliczenia międzyokresowe - pl1
   • Inne rozliczenia międzyokresowe 1 - pl1
    • Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe - pl1
    • Inne rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe - pl1
   • Ujemna wartość firmy - pl1
  • Rozliczenia wyniku finansowego - pl1
  • Wynik finansowy - pl1
 • Koszty według rodzajów i ich rozliczenie - pl1
  • Amortyzacja - pl1
  • Koszty według rodzajów - pl1
   • Podatki i opłaty - pl1
    • Koncesje - pl1
    • Opłaty i prowizje bankowe - pl1
    • Opłaty sądowe, prawnicze i notarialne - pl1
    • Opłaty skarbowe - pl1
    • Podatek akcyzowy - pl1
    • Podatek od nieruchomości - pl1
    • Podatek od środków transportowych - pl1
    • Pozostałe podatki i opłaty - pl1
    • VAT niepodlegający odliczeniu - pl1
   • Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - pl1
    • Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub świadczenia urlopowe - pl1
    • Pozostałe świadczenia - pl1
    • Składki na ubezpieczenia społeczne, FP, FGŚP - pl1
   • Usługi obce - pl1
    • Analizy sanitarne - pl1
    • Pozostałe usługi - pl1
    • Usługi celne - pl1
    • Usługi graficzne i drukarskie - pl1
    • Usługi kurierskie i transportowe - pl1
    • Usługi pocztowe - pl1
    • Usługi remontowe - pl1
    • Usługi telekomunikacyjne - pl1
   • Wynagrodzenia - pl1
    • Wynagrodzenia osób doraźnie zatrudnionych - pl1
    • Wynagrodzenia pracowników - pl1
   • Zużycie materiałów i energii - pl1
    • Zużycie energii - pl1
    • Zużycie innych materiałów - pl1
    • Zużycie materiałów biurowych - pl1
    • Zużycie paliwa do środków transportu - pl1
    • Zużycie surowców do wytwarzania produktów - pl1
  • Pozostałe koszty rodzajowe - pl1
  • Rozliczenie kosztów - pl1
   • Koszty nie wliczane do wartości sprzedaży - pl1
   • Koszty zgromadzone - pl1
   • Nie podlegające rozliczeniu w czasie - pl1
   • Przypadające na przyszłe okresy - pl1
  • Świadczenia na rzecz pracowników - pl1
 • Koszty według typów działalności i ich rozliczenie - pl1
  • Koszty działalności podstawowej-handlowej - pl1
   • Koszty sprzedaży wyrobów - pl1
   • Koszty utrzymania punktów sprzedaży detalicznej - pl1
  • Koszty działalności podstawowej-produkcyjnej - pl1
   • Koszty nie zakończonych długotrwałych usług - pl1
   • Koszty utrzymania hurtowni - pl1
   • Rozliczone koszty działalności - pl1
   • Straty związane z wykonaniem długotrwałych usług - pl1
  • Koszty działalności pomocniczej - pl1
   • Pozostałe koszty - pl1
   • Świadczenia usług transportowych - pl1
  • Koszty zarządu - pl1
   • Koszty zarządzania jednostką - pl1
   • Świadczenia usług na potrzeby reprezentacji i reklamy - pl1
  • Rozliczenie kosztów działalności - pl1
 • Materiały i towary - pl1
  • Materiały i opakowania - pl1
   • Materiały - pl1
   • Materiały w przerobie - pl1
   • Opakowania - pl1
  • Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów i towarów - pl1
   • Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów - pl1
   • Odchylenia od cen ewidencyjnych opakowań - pl1
   • Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów - pl1
    • Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów skupu - pl1
    • Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów w detalu - pl1
    • Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów w hurcie - pl1
    • Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów w zakładach gastronomicznych - pl1
   • Odchylenia z tytułu aktualizacji wartości zapasów materiałów i towarów - pl1
  • Rozliczenie zakupu - pl1
   • Niedobory, szkody i nadwyżki w transporcie - pl1
   • Opłaty manipulacyjne policzone przez Urząd Celny - pl1
   • Reklamacje faktur dostawców - pl1
   • Rozliczenie wartości materiałów i towarów w drodze - pl1
   • Rozliczenie zakupu materiałów - pl1
   • Rozliczenie zakupu składników aktywów trwałych - pl1
   • Rozliczenie zakupu towarów - pl1
   • Rozliczenie zakupu usług obcych - pl1
   • Wartości dostaw niefakturowanych - pl1
  • Towary - pl1
   • Nieruchomości i prawa majątkowe przeznaczone do obrotu - pl1
   • Towary poza jednostką - pl1
   • Towary skupu - pl1
   • Towary w detalu - pl1
   • Towary w hurcie - pl1
   • Towary w zakładach gastronomicznych - pl1
  • Zapasy obce - pl1
 • Produkty i rozliczenia międzyokresowe - pl1
  • Odchylenia od cen ewidencyjnych produktów - pl1
   • Odchylenia od cen ewidencyjnych produktów 1 - pl1
   • Odchylenia z tytułu aktualizacji wartości zapasów produktów - pl1
  • Pozostałe rozliczenia międzyokresowe - pl1
   • Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 - pl1
   • Inne rozliczenia międzyokresowe 2 - pl1
  • Produkty i półprodukty - pl1
   • Półprodukty - pl1
   • Produkty gotowe - pl1
    • Produkty gotowe poza jednostką - pl1
    • Produkty gotowe w magazynie - pl1
  • Rozliczenia międzyokresowe kosztów - pl1
   • Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów - pl1
   • Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów - pl1
 • Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem - pl1
  • Koszt własny obrotów wewnętrznych - pl1
   • Koszt wytworzenia produktów uznanych za niedobory - pl1
   • Koszt wytworzenia świadczeń na rzecz środków trwałych w budowie - pl1
   • Koszt wytworzenia wyrobów gotowych wydanych do własnych sklepów - pl1
   • Koszt wytworzenia zakończonych prac rozwojowych - pl1
   • Koszt zaniechania określonego rodzaju działalności - pl1
  • Koszty finansowe - pl1
   • Odpisy z tytułu utraty wartości inwestycji-koszty - pl1
   • Odsetki zapłacone - pl1
   • Pozostałe koszty finansowe - pl1
   • Ujemne różnice kursu walut - pl1
   • Wartość sprzedanych inwestycji - pl1
  • Koszty sprzedanych produktów - pl1
   • Koszt własny sprzedaży produktów na eksport - pl1
   • Koszt własny sprzedaży produktów na kraj - pl1
   • Koszt własny sprzedaży usług na eksport - pl1
   • Koszt własny sprzedaży usług na kraj - pl1
  • Obroty wewnętrzne - pl1
   • Koszt niedoborów produktów - pl1
   • Koszt wyrobów własnej produkcji wydanych do własnych sklepów - pl1
   • Koszt zaniechania określonego rodzaju działalności 1 - pl1
   • Świadczenia na rzecz środków trwałych w budowie - pl1
  • Pozostałe koszty operacyjne - pl1
   • Dotacje przekazane - pl1
   • Inne pozostałe koszty operacyjne - pl1
   • Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych - pl1
   • Wartość sprzedanych niefinansowych aktywów trwałych - pl1
  • Pozostałe przychody operacyjne - pl1
   • Inne pozostałe przychody operacyjne - pl1
   • Otrzymane dotacje - pl1
   • Przychody z usług socjalnych - pl1
   • Przychody ze wzrostu wartości niefinansowych aktywów trwałych - pl1
   • Przychody ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - pl1
  • Przychody finansowe - pl1
   • Aktualizacja wartości inwestycji-przychody - pl1
   • Dodatnie różnice kursu walut - pl1
   • Kwoty należne z tytułu dywidend - pl1
   • Kwoty należne ze sprzedaży aktywów finansowych - pl1
   • Otrzymane odsetki - pl1
   • Pozostałe przychody finansowe - pl1
   • Przychody ze zbycia inwestycji - pl1
  • Sprzedaż materiałów i opakowań - pl1
   • Sprzedaż materiałów - pl1
   • Sprzedaż odpadów - pl1
   • Sprzedaż opakowań - pl1
  • Sprzedaż produktów - pl1
   • Sprzedaż produktów na eksport - pl1
   • Sprzedaż produktów na kraj - pl1
   • Sprzedaż usług na eksport - pl1
   • Sprzedaż usług na kraj - pl1
  • Sprzedaż towarów - pl1
   • Prowizja komisowa - pl1
   • Sprzedaż detaliczna towarów - pl1
   • Sprzedaż hurtowa towarów - pl1
   • Sprzedaż wysyłkowa towarów - pl1
  • Straty nadzwyczajne - pl1
  • Wartość sprzedanych materiałów i opakowań - pl1
   • Wartość w cenach zakupu sprzedanych materiałów - pl1
   • Wartość w cenach zakupu sprzedanych odpadów - pl1
   • Wartość w cenach zakupu sprzedanych opakowań - pl1
  • Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu - pl1
   • Prowizja komisowa 1 - pl1
   • Wartość sprzedanych towarów w sprzedaży detalicznej - pl1
   • Wartość sprzedanych towarów w sprzedaży hurtowej - pl1
   • Wartość sprzedanych towarów w sprzedaży wysyłkowej - pl1
  • Zyski nadzwyczajne - pl1
 • Rozrachunki i roszczenia - pl1
  • Odpisy aktualizujące rozrachunki - pl1
  • Pozostałe rozrachunki - pl1
   • Należności dochodzone na drodze sądowej - pl1
   • Pozostałe rozrachunki 1 - pl1
   • Pożyczki - pl1
    • Pożyczki otrzymane - pl1
    • Pożyczki udzielone - pl1
   • Rozliczenie niedoborów i nadwyżek - pl1
    • Rozliczenie nadwyżek - pl1
    • Rozliczenie niedoborów - pl1
   • Rozrachunki wewnątrzzakładowe - pl1
   • Rozrachunki z tytułu dopłat i zwrotu dopłat - pl1
   • Rozrachunki z tytułu dywidend - pl1
   • Rozrachunki związane z kapitałem zakładowym - pl1
    • Rozrachunki z tytułu podwyższenia kapitału ze środków własnych spółki - pl1
    • Rozrachunki z tytułu umorzenia udziałów własnych - pl1
    • Rozrachunki z tytułu wkładów niepieniężnych na kapitał zakładowy - pl1
    • Rozrachunki z tytułu wpłat na kapitał zakładowy - pl1
  • Rozrachunki pozabilansowe - pl1
   • Należności warunkowe - pl1
   • Weksle obce dyskontowane lub indosowane - pl1
   • Zobowiązania warunkowe - pl1
  • Rozrachunki publicznoprawne - pl1
   • Pozostałe rozrachunki publicznoprawne - pl1
   • Pozostałe rozrachunki z urzędem skarbowym - pl1
   • Rozrachunki publicznoprawne z PFRON - pl1
   • Rozrachunki publicznoprawne z urzędem celnym - pl1
   • Rozrachunki publicznoprawne z urzędem miasta/gminy - pl1
   • Rozrachunki publicznoprawne z ZUS - pl1
   • Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT - pl1
   • Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT należnego - pl1
    • Rozliczenie należnego VAT 22% - pl1
    • Rozliczenie należnego VAT 23% - pl1
    • Rozliczenie należnego VAT 3% - pl1
    • Rozliczenie należnego VAT 5% - pl1
    • Rozliczenie należnego VAT 7% - pl1
    • Rozliczenie należnego VAT 8% - pl1
   • VAT naliczony i jego rozliczenie - pl1
    • Rozliczenie naliczonego VAT 22% - pl1
    • Rozliczenie naliczonego VAT 23% - pl1
    • Rozliczenie naliczonego VAT 3% - pl1
    • Rozliczenie naliczonego VAT 5% - pl1
    • Rozliczenie naliczonego VAT 7% - pl1
    • Rozliczenie naliczonego VAT 8% - pl1
  • Rozrachunki z dostawcami - pl1
  • Rozrachunki z odbiorcami - pl1
  • Rozrachunki z pracownikami - pl1
   • Inne rozrachunki z pracownikami - pl1
   • Rozrachunki z tytułu pożyczek udzielonych pracownikom - pl1
   • Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń - pl1
 • Środki pieniężne, rachunki bankowe oraz inne krótkoterminowe aktywa finansowe - pl1
  • Inne aktywa pieniężne - pl1
  • Inne środki pieniężne - pl1
   • Pozostałe inne środki pieniężne - pl1
  • Krótkoterminowe aktywa finansowe - pl1
   • Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych - pl1
    • Inne krótkoterminowe aktywa finansowe 1 - pl1
    • Inne papiery wartościowe 4 - pl1
    • Udziały lub akcje 4 - pl1
    • Udzielone pożyczki 3 - pl1
   • Krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach - pl1
    • Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - pl1
    • Inne papiery wartościowe 3 - pl1
    • Udziały lub akcje 3 - pl1
   • Odpisy aktualizujące krótkoterminowe aktywa finansowe - pl1
  • Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - pl1
  • Lokaty pieniężne - pl1
   • Inne lokaty pieniężne - pl1
  • Rachunki i kredyty bankowe - pl1
   • Inne rachunki bankowe - pl1
    • Rachunek bankowy akretytywy - pl1
    • Rachunek bankowy lokat terminowych - pl1
    • Rachunek bankowy wyodrębnionych środków pieniężnych ZFŚS - pl1
   • Rachunek bieżący - pl1
   • Rachunek środków walutowych - pl1
   • Rachunek środków wyodrębnionych i zablokowanych - pl1
   • Rachunki kredytów bankowych - pl1
   • Środki pieniężne w drodze - pl1
  • Środki pieniężne w kasie - pl1
   • Kasa krajowych środków pieniężnych - pl1
   • Kasa zagranicznych środków pieniężnych - pl1

No comments yet. Start a new discussion.

Add Comment