Please login to fork and edit this chart

Poland - Plan kont


 • Aktywa Trwałe
  • Długoterminowe aktywa finansowe
   • Inne inwestycje długoterminowe
    • Inne rodzaje długoterminowych aktywów finansowych
   • Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe 1
    • Inne długoterminowe aktywa finansowe 1
    • Inne papiery wartościowe 1
    • Udziały lub akcje 1
    • Udzielone pożyczki 1
   • W jednostkach powiązanych
    • Inne długoterminowe aktywa finansowe 2
    • Inne papiery wartościowe 2
    • Udziały lub akcje 2
    • Udzielone pożyczki 2
   • W pozostałych jednostkach
    • Inne długoterminowe aktywa finansowe
    • Inne papiery wartościowe
    • Udziały lub akcje
    • Udzielone pożyczki
  • Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
   • Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
   • Inne rozliczenia międzyokresowe
  • Inwestycje w nieruchomości i prawa
   • Nieruchomości
   • Wartości niematerialne i prawne 1
  • Należności długoterminowe
   • Od jednostek powiązanych
   • Od pozostałych jednostek
  • Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe
   • Odpisy aktualizujące inne rodzaje długoterminowych aktywów finansowych
   • Odpisy aktualizujące lokaty
   • Odpisy aktualizujące udziały i akcje w obcych jednostkach
   • Odpisy aktualizujące udzielone pożyczki długoterminowe
  • Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
   • Odpisy umorzeniowe inwestycji w nieruchomości i prawa
    • Odpisy umorzeniowe inwestycji w nieruchomości
    • Odpisy umorzeniowe inwestycji w wartości niematerialne i prawne
   • Odpisy umorzeniowe środków trwałych
    • Odpisy umorzeniowe budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej
    • Odpisy umorzeniowe innych środków trwałych
    • Odpisy umorzeniowe środków transportu
    • Odpisy umorzeniowe ulepszeń obcych środków trwałych
    • Odpisy umorzeniowe urządzeń technicznych i maszyn
    • Odpisy umorzeniowe wartości gruntów i prawa wieczystego użytkowania gruntów
   • Odpisy umorzeniowe wartości niematerialnych i prawnych
    • Odpisy umorzeniowe innych wartości niematerialnych i prawnych
    • Odpisy umorzeniowe wartości firmy
    • Odpisy umorzeniowe zakończonych prac rozwojowych
  • Środki Trwałe
   • Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
   • Grunty własne i prawa wieczystego użytkowania gruntów
   • Inne środki trwałe
   • Środki transportu
   • Urządzenia techniczne i maszyny
  • Środki trwałe w budowie
   • Inwestycje budowy środka trwałego
   • Nakłady na budowę środka trwałego
   • Ulepszenia obcych środków trwałych
   • Ulepszenia środka trwałego
   • Zaliczki na środki trwałe w budowie
  • Wartości niematerialne i prawne
   • Inne wartości niematerialne i prawne
   • Koszty zakończonych prac rozwojowych
   • Nabyta wartość firmy
   • Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
 • Kapitały własne i wynik finansowy
  • Fundusze specjalne
   • Inne fundusze specjalne
    • Fundusz na remont zasobów mieszkaniowych
    • Fundusz nagród
    • Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
   • Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
  • Kapitał podstawowy
  • Podatek dochodowy i inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego
   • Inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego
   • Podatek dochodowy od osób prawnych
  • Pozostałe kapitały i fundusze
   • Kapitał rezerwowy
   • Kapitał z aktualizacji wyceny
   • Kapitał zapasowy
   • Kapitały wydzielone w jednostce statutowej i zakładach (oddziałach) samodzielnie sporządzających bilans
  • Rezerwy
   • Pozostałe rezerwy
    • Pozostałe rezerwy długoterminowe
    • Pozostałe rezerwy krótkoterminowe
   • Rezerwa na świadczenia
    • Rezerwa długoterminowa na świadczenia emerytalne i podobne
    • Rezerwa krótkoterminowa na świadczenia emerytalne i podobne
   • Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  • Rozliczenia międzyokresowe
   • Inne rozliczenia międzyokresowe 1
    • Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe
    • Inne rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe
   • Ujemna wartość firmy
  • Rozliczenia wyniku finansowego
  • Wynik finansowy
 • Koszty według rodzajów i ich rozliczenie
  • Amortyzacja
  • Koszty według rodzajów
   • Podatki i opłaty
    • Koncesje
    • Opłaty i prowizje bankowe
    • Opłaty sądowe, prawnicze i notarialne
    • Opłaty skarbowe
    • Podatek akcyzowy
    • Podatek od nieruchomości
    • Podatek od środków transportowych
    • Pozostałe podatki i opłaty
    • VAT niepodlegający odliczeniu
   • Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
    • Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub świadczenia urlopowe
    • Pozostałe świadczenia
    • Składki na ubezpieczenia społeczne, FP, FGŚP
   • Usługi obce
    • Analizy sanitarne
    • Pozostałe usługi
    • Usługi celne
    • Usługi graficzne i drukarskie
    • Usługi kurierskie i transportowe
    • Usługi pocztowe
    • Usługi remontowe
    • Usługi telekomunikacyjne
   • Wynagrodzenia
    • Wynagrodzenia osób doraźnie zatrudnionych
    • Wynagrodzenia pracowników
   • Zużycie materiałów i energii
    • Zużycie energii
    • Zużycie innych materiałów
    • Zużycie materiałów biurowych
    • Zużycie paliwa do środków transportu
    • Zużycie surowców do wytwarzania produktów
  • Pozostałe koszty rodzajowe
  • Rozliczenie kosztów
   • Koszty nie wliczane do wartości sprzedaży
   • Koszty zgromadzone
   • Nie podlegające rozliczeniu w czasie
   • Przypadające na przyszłe okresy
  • Świadczenia na rzecz pracowników
 • Koszty według typów działalności i ich rozliczenie
  • Koszty działalności podstawowej-handlowej
   • Koszty sprzedaży wyrobów
   • Koszty utrzymania punktów sprzedaży detalicznej
  • Koszty działalności podstawowej-produkcyjnej
   • Koszty nie zakończonych długotrwałych usług
   • Koszty utrzymania hurtowni
   • Rozliczone koszty działalności
   • Straty związane z wykonaniem długotrwałych usług
  • Koszty działalności pomocniczej
   • Pozostałe koszty
   • Świadczenia usług transportowych
  • Koszty zarządu
   • Koszty zarządzania jednostką
   • Świadczenia usług na potrzeby reprezentacji i reklamy
  • Rozliczenie kosztów działalności
 • Materiały i towary
  • Materiały i opakowania
   • Materiały
   • Materiały w przerobie
   • Opakowania
  • Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów i towarów
   • Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów
   • Odchylenia od cen ewidencyjnych opakowań
   • Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów
    • Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów skupu
    • Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów w detalu
    • Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów w hurcie
    • Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów w zakładach gastronomicznych
   • Odchylenia z tytułu aktualizacji wartości zapasów materiałów i towarów
  • Rozliczenie zakupu
   • Niedobory, szkody i nadwyżki w transporcie
   • Opłaty manipulacyjne policzone przez Urząd Celny
   • Reklamacje faktur dostawców
   • Rozliczenie wartości materiałów i towarów w drodze
   • Rozliczenie zakupu materiałów
   • Rozliczenie zakupu składników aktywów trwałych
   • Rozliczenie zakupu towarów
   • Rozliczenie zakupu usług obcych
   • Wartości dostaw niefakturowanych
  • Towary
   • Nieruchomości i prawa majątkowe przeznaczone do obrotu
   • Towary poza jednostką
   • Towary skupu
   • Towary w detalu
   • Towary w hurcie
   • Towary w zakładach gastronomicznych
  • Zapasy obce
 • Produkty i rozliczenia międzyokresowe
  • Odchylenia od cen ewidencyjnych produktów
   • Odchylenia od cen ewidencyjnych produktów 1
   • Odchylenia z tytułu aktualizacji wartości zapasów produktów
  • Pozostałe rozliczenia międzyokresowe
   • Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1
   • Inne rozliczenia międzyokresowe 2
  • Produkty i półprodukty
   • Półprodukty
   • Produkty gotowe
    • Produkty gotowe poza jednostką
    • Produkty gotowe w magazynie
  • Rozliczenia międzyokresowe kosztów
   • Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
   • Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów
 • Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem
  • Koszt własny obrotów wewnętrznych
   • Koszt wytworzenia produktów uznanych za niedobory
   • Koszt wytworzenia świadczeń na rzecz środków trwałych w budowie
   • Koszt wytworzenia wyrobów gotowych wydanych do własnych sklepów
   • Koszt wytworzenia zakończonych prac rozwojowych
   • Koszt zaniechania określonego rodzaju działalności
  • Koszty finansowe
   • Odpisy z tytułu utraty wartości inwestycji-koszty
   • Odsetki zapłacone
   • Pozostałe koszty finansowe
   • Ujemne różnice kursu walut
   • Wartość sprzedanych inwestycji
  • Koszty sprzedanych produktów
   • Koszt własny sprzedaży produktów na eksport
   • Koszt własny sprzedaży produktów na kraj
   • Koszt własny sprzedaży usług na eksport
   • Koszt własny sprzedaży usług na kraj
  • Obroty wewnętrzne
   • Koszt niedoborów produktów
   • Koszt wyrobów własnej produkcji wydanych do własnych sklepów
   • Koszt zaniechania określonego rodzaju działalności 1
   • Świadczenia na rzecz środków trwałych w budowie
  • Pozostałe koszty operacyjne
   • Dotacje przekazane
   • Inne pozostałe koszty operacyjne
   • Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych
   • Wartość sprzedanych niefinansowych aktywów trwałych
  • Pozostałe przychody operacyjne
   • Inne pozostałe przychody operacyjne
   • Otrzymane dotacje
   • Przychody z usług socjalnych
   • Przychody ze wzrostu wartości niefinansowych aktywów trwałych
   • Przychody ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
  • Przychody finansowe
   • Aktualizacja wartości inwestycji-przychody
   • Dodatnie różnice kursu walut
   • Kwoty należne z tytułu dywidend
   • Kwoty należne ze sprzedaży aktywów finansowych
   • Otrzymane odsetki
   • Pozostałe przychody finansowe
   • Przychody ze zbycia inwestycji
  • Sprzedaż materiałów i opakowań
   • Sprzedaż materiałów
   • Sprzedaż odpadów
   • Sprzedaż opakowań
  • Sprzedaż produktów
   • Sprzedaż produktów na eksport
   • Sprzedaż produktów na kraj
   • Sprzedaż usług na eksport
   • Sprzedaż usług na kraj
  • Sprzedaż towarów
   • Prowizja komisowa
   • Sprzedaż detaliczna towarów
   • Sprzedaż hurtowa towarów
   • Sprzedaż wysyłkowa towarów
  • Straty nadzwyczajne
  • Wartość sprzedanych materiałów i opakowań
   • Wartość w cenach zakupu sprzedanych materiałów
   • Wartość w cenach zakupu sprzedanych odpadów
   • Wartość w cenach zakupu sprzedanych opakowań
  • Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu
   • Prowizja komisowa 1
   • Wartość sprzedanych towarów w sprzedaży detalicznej
   • Wartość sprzedanych towarów w sprzedaży hurtowej
   • Wartość sprzedanych towarów w sprzedaży wysyłkowej
  • Zyski nadzwyczajne
 • Rozrachunki i roszczenia
  • Odpisy aktualizujące rozrachunki
  • Pozostałe rozrachunki
   • Należności dochodzone na drodze sądowej
   • Pozostałe rozrachunki 1
   • Pożyczki
    • Pożyczki otrzymane
    • Pożyczki udzielone
   • Rozliczenie niedoborów i nadwyżek
    • Rozliczenie nadwyżek
    • Rozliczenie niedoborów
   • Rozrachunki wewnątrzzakładowe
   • Rozrachunki z tytułu dopłat i zwrotu dopłat
   • Rozrachunki z tytułu dywidend
   • Rozrachunki związane z kapitałem zakładowym
    • Rozrachunki z tytułu podwyższenia kapitału ze środków własnych spółki
    • Rozrachunki z tytułu umorzenia udziałów własnych
    • Rozrachunki z tytułu wkładów niepieniężnych na kapitał zakładowy
    • Rozrachunki z tytułu wpłat na kapitał zakładowy
  • Rozrachunki pozabilansowe
   • Należności warunkowe
   • Weksle obce dyskontowane lub indosowane
   • Zobowiązania warunkowe
  • Rozrachunki publicznoprawne
   • Pozostałe rozrachunki publicznoprawne
   • Pozostałe rozrachunki z urzędem skarbowym
   • Rozrachunki publicznoprawne z PFRON
   • Rozrachunki publicznoprawne z urzędem celnym
   • Rozrachunki publicznoprawne z urzędem miasta/gminy
   • Rozrachunki publicznoprawne z ZUS
   • Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT
   • Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT należnego
    • Rozliczenie należnego VAT 22%
    • Rozliczenie należnego VAT 23%
    • Rozliczenie należnego VAT 3%
    • Rozliczenie należnego VAT 5%
    • Rozliczenie należnego VAT 7%
    • Rozliczenie należnego VAT 8%
   • VAT naliczony i jego rozliczenie
    • Rozliczenie naliczonego VAT 22%
    • Rozliczenie naliczonego VAT 23%
    • Rozliczenie naliczonego VAT 3%
    • Rozliczenie naliczonego VAT 5%
    • Rozliczenie naliczonego VAT 7%
    • Rozliczenie naliczonego VAT 8%
  • Rozrachunki z dostawcami
  • Rozrachunki z odbiorcami
  • Rozrachunki z pracownikami
   • Inne rozrachunki z pracownikami
   • Rozrachunki z tytułu pożyczek udzielonych pracownikom
   • Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
 • Środki pieniężne, rachunki bankowe oraz inne krótkoterminowe aktywa finansowe
  • Inne aktywa pieniężne
  • Inne środki pieniężne
   • Pozostałe inne środki pieniężne
  • Krótkoterminowe aktywa finansowe
   • Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych
    • Inne krótkoterminowe aktywa finansowe 1
    • Inne papiery wartościowe 4
    • Udziały lub akcje 4
    • Udzielone pożyczki 3
   • Krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach
    • Inne krótkoterminowe aktywa finansowe
    • Inne papiery wartościowe 3
    • Udziały lub akcje 3
   • Odpisy aktualizujące krótkoterminowe aktywa finansowe
  • Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
  • Lokaty pieniężne
   • Inne lokaty pieniężne
  • Rachunki i kredyty bankowe
   • Inne rachunki bankowe
    • Rachunek bankowy akretytywy
    • Rachunek bankowy lokat terminowych
    • Rachunek bankowy wyodrębnionych środków pieniężnych ZFŚS
   • Rachunek bieżący
   • Rachunek środków walutowych
   • Rachunek środków wyodrębnionych i zablokowanych
   • Rachunki kredytów bankowych
   • Środki pieniężne w drodze
  • Środki pieniężne w kasie
   • Kasa krajowych środków pieniężnych
   • Kasa zagranicznych środków pieniężnych

No comments yet. Start a new discussion.

Add Comment