Please login to fork and edit this chart

Nederlands - Grootboekschema-2


 • FABRIKAGEREKENINGEN - HQt
 • FINANCIELE REKENINGEN, KORTLOPENDE VORDERINGEN EN SCHULDEN - HQt
  • Bank - HQt
   • RABO Bank - HQt
  • KORTLOPENDE SCHULDEN - HQt
   • Af te dragen Btw-verlegd - HQt
   • Afdracht loonheffing - HQt
   • Btw af te dragen hoog - HQt
   • Btw af te dragen laag - HQt
   • Btw af te dragen overig - HQt
   • Btw oude jaren - HQt
   • Btw te vorderen hoog - HQt
   • Btw te vorderen laag - HQt
   • Btw te vorderen overig - HQt
   • Btw-afdracht - HQt
   • Crediteuren - HQt
   • Dividend - HQt
   • Dividendbelasting - HQt
   • Energiekosten 1 - HQt
   • Investeringsaftrek - HQt
   • Loonheffing - HQt
   • Overige te betalen posten - HQt
   • Pensioenpremies 1 - HQt
   • Premie WIR - HQt
   • Rekening-courant inkoopvereniging - HQt
   • Rente - HQt
   • Sociale lasten 1 - HQt
   • Stock Recieved niet gefactureerd - HQt
   • Tantièmes 1 - HQt
   • Te vorderen Btw-verlegd - HQt
   • Telefoon/telefax 1 - HQt
   • Termijnen onderh. werk - HQt
   • Vakantiedagen - HQt
   • Vakantiegeld 1 - HQt
   • Vakantiezegels - HQt
   • Vennootschapsbelasting - HQt
   • Vooruit ontvangen bedr. - HQt
  • LIQUIDE MIDDELEN - HQt
   • ABN-AMRO bank - HQt
   • Bankbetaalkaarten - HQt
   • Effecten - HQt
   • Girobetaalkaarten - HQt
   • Kas valuta - HQt
   • Kas - HQt
   • Kleine kas - HQt
   • Kruisposten - HQt
   • Postbank - HQt
  • VORDERINGEN - HQt
   • Debiteuren - HQt
   • Dubieuze debiteuren - HQt
   • Overige vorderingen - HQt
   • Rekening-courant directie 1 - HQt
   • Te ontvangen ziekengeld - HQt
   • Voorschotten personeel - HQt
   • Vooruitbetaalde kosten - HQt
   • Voorziening dubieuze debiteuren - HQt
 • INDIRECTE KOSTEN - HQt
 • KOSTENREKENINGEN - HQt
  • AFSCHRIJVINGEN - HQt
   • Aanhangwagens - HQt
   • Aankoopkosten - HQt
   • Aanloopkosten - HQt
   • Auteursrechten - HQt
   • Bedrijfsgebouwen - HQt
   • Bedrijfsinventaris - HQt
   • Drankvergunningen - HQt
   • Fabrieksinventaris - HQt
   • Gebouwen - HQt
   • Gereedschappen - HQt
   • Goodwill - HQt
   • Grondverbetering - HQt
   • Heftrucks - HQt
   • Kantine-inventaris - HQt
   • Kantoorinventaris - HQt
   • Kantoormachines - HQt
   • Licenties - HQt
   • Machines 1 - HQt
   • Magazijninventaris - HQt
   • Octrooien - HQt
   • Ontwikkelingskosten - HQt
   • Pachtersinvestering - HQt
   • Parkeerplaats - HQt
   • Personenauto's - HQt
   • Rijwielen en bromfietsen - HQt
   • Tonnagevergunningen - HQt
   • Verbouwingen - HQt
   • Vergunningen - HQt
   • Voorraadverschillen - HQt
   • Vrachtauto's - HQt
   • Winkels - HQt
   • Woon-winkelhuis - HQt
  • ALGEMENE KOSTEN - HQt
   • Accountantskosten - HQt
   • Advieskosten - HQt
   • Assuranties 1 - HQt
   • Bankkosten - HQt
   • Juridische kosten - HQt
   • Overige algemene kosten - HQt
   • Toev. Ass. eigen risico - HQt
  • BEDRIJFSKOSTEN - HQt
   • Assuranties 2 - HQt
   • Energie (krachtstroom) - HQt
   • Gereedschappen 1 - HQt
   • Hulpmaterialen 1 - HQt
   • Huur inventaris - HQt
   • Huur machines - HQt
   • Leasing invent.operational - HQt
   • Leasing mach. operational - HQt
   • Onderhoud inventaris - HQt
   • Onderhoud machines - HQt
   • Ophalen/vervoer afval - HQt
   • Overige bedrijfskosten - HQt
  • FINANCIERINGSKOSTEN 1 - HQt
   • Overige rentebaten - HQt
   • Overige rentelasten - HQt
   • Rente bankkrediet - HQt
   • Rente huurkoopcontracten - HQt
   • Rente hypotheek - HQt
   • Rente leasecontracten - HQt
   • Rente lening o/g - HQt
   • Rente lening u/g - HQt
  • HUISVESTINGSKOSTEN - HQt
   • Assurantie onroerend goed - HQt
   • Belastingen onr. Goed - HQt
   • Energiekosten - HQt
   • Groot onderhoud onr. Goed - HQt
   • Huur - HQt
   • Huurwaarde woongedeelte - HQt
   • Onderhoud onroerend goed - HQt
   • Ontvangen huren - HQt
   • Overige huisvestingskosten - HQt
   • Pacht - HQt
   • Schoonmaakkosten - HQt
   • Toevoeging egalisatieres. Groot onderhoud - HQt
  • KANTOORKOSTEN - HQt
   • Administratiekosten - HQt
   • Contributies/abonnementen - HQt
   • Huur kantoorapparatuur - HQt
   • Internetaansluiting - HQt
   • Kantoorbenodigdh./drukw. - HQt
   • Onderhoud kantoorinvent. - HQt
   • Overige kantoorkosten - HQt
   • Porti - HQt
   • Telefoon/telefax - HQt
  • OVERIGE BATEN EN LASTEN - HQt
   • Betaalde schadevergoed. - HQt
   • Boekverlies vaste activa - HQt
   • Boekwinst van vaste activa - HQt
   • K.O. regeling OB - HQt
   • Kasverschillen - HQt
   • Kosten loonbelasting - HQt
   • Kosten omzetbelasting - HQt
   • Nadelige koersverschillen - HQt
   • Naheffing bedrijfsver. - HQt
   • Ontvangen schadevergoed. - HQt
   • Overige baten - HQt
   • Overige lasten - HQt
   • Voordelige koersverschil. - HQt
  • PERSONEELSKOSTEN - HQt
   • Autokostenvergoeding - HQt
   • Bedrijfskleding - HQt
   • Belastingvrije uitkeringen - HQt
   • Bijzondere beloningen - HQt
   • Congressen, seminars en symposia - HQt
   • Gereedschapsgeld - HQt
   • Geschenken personeel - HQt
   • Gratificaties - HQt
   • Inhouding pensioenpremies - HQt
   • Inhouding sociale lasten - HQt
   • Kantinekosten - HQt
   • Lonen en salarissen - HQt
   • Loonwerk - HQt
   • Managementvergoedingen - HQt
   • Opleidingskosten - HQt
   • Oprenting stamrechtverpl. - HQt
   • Overhevelingstoeslag - HQt
   • Overige kostenverg. - HQt
   • Overige personeelskosten - HQt
   • Overige uitkeringen - HQt
   • Pensioenpremies - HQt
   • Provisie 1 - HQt
   • Reiskosten - HQt
   • Rijwielvergoeding - HQt
   • Sociale lasten - HQt
   • Tantièmes - HQt
   • Thuiswerkers - HQt
   • Toev. Backservice pens.verpl. - HQt
   • Toevoeging pensioenverpl. - HQt
   • Uitkering ziekengeld - HQt
   • Uitzendkrachten - HQt
   • Vakantiebonnen - HQt
   • Vakantiegeld - HQt
   • Vergoeding studiekosten - HQt
   • Wervingskosten personeel - HQt
  • VERKOOPKOSTEN - HQt
   • Advertenties - HQt
   • Afschrijving dubieuze deb. - HQt
   • Beurskosten - HQt
   • Etalagekosten - HQt
   • Exportkosten - HQt
   • Kascorrecties - HQt
   • Overige verkoopkosten - HQt
   • Provisie - HQt
   • Reclame - HQt
   • Reis en verblijfkosten - HQt
   • Relatiegeschenken - HQt
   • Representatiekosten - HQt
   • Uitgaande vrachten - HQt
   • Veilingkosten - HQt
   • Verpakkingsmateriaal 1 - HQt
   • Websitekosten - HQt
  • VERVOERSKOSTEN - HQt
   • Assuranties auto's - HQt
   • Brandstoffen - HQt
   • Leasing auto's - HQt
   • Onderhoud personenauto's - HQt
   • Onderhoud vrachtauto's - HQt
   • Overige vervoerskosten - HQt
   • Privé-gebruik auto's - HQt
   • Wegenbelasting - HQt
 • TUSSENREKENINGEN - HQt
  • Betaalwijze cadeaubonnen - HQt
  • Betaalwijze chipknip - HQt
  • Betaalwijze contant - HQt
  • Betaalwijze pin - HQt
  • Inkopen binnen EU hoog - HQt
  • Inkopen binnen EU laag - HQt
  • Inkopen binnen EU overig - HQt
  • Inkopen buiten EU hoog - HQt
  • Inkopen buiten EU laag - HQt
  • Inkopen buiten EU overig - HQt
  • Inkopen Nederland hoog - HQt
  • Inkopen Nederland laag - HQt
  • Inkopen Nederland onbelast - HQt
  • Inkopen Nederland overig - HQt
  • Inkopen Nederland verlegd - HQt
  • Kassa 1 - HQt
  • Kassa 2 - HQt
  • Netto lonen - HQt
  • Tegenrekening Inkopen - HQt
  • Tussenrek. autom. betalingen - HQt
  • Tussenrek. autom. loonbetalingen - HQt
  • Tussenrek. cadeaubonbetalingen - HQt
  • Tussenrekening balans - HQt
  • Tussenrekening chipknip - HQt
  • Tussenrekening correcties - HQt
  • Tussenrekening pin - HQt
  • Vraagposten - HQt
 • VASTE ACTIVA, EIGEN VERMOGEN, LANGLOPEND VREEMD VERMOGEN EN VOORZIENINGEN - HQt
  • EIGEN VERMOGEN - HQt
   • Aandelenkapitaal - HQt
   • Assuranties - HQt
   • Buitengewone lasten - HQt
   • Giften - HQt
   • Huishoudgeld - HQt
   • Inkomstenbelasting - HQt
   • Kapitaal - HQt
   • Overige persoonlijke verplichtingen - HQt
   • Overige privé-uitgaven - HQt
   • Overige reserves - HQt
   • Premie lijfrenteverzekeringen - HQt
   • Premie volksverzekeringen - HQt
   • Privé-gebruik - HQt
   • Privé-opnamen/stortingen - HQt
   • Vermogensbelasting - HQt
   • WAO en ziekengeldverzekeringen - HQt
   • Wettelijke reserves - HQt
  • FINANCIELE VASTE ACTIVA EN LANGLOPENDE VORDERINGEN - HQt
   • FINANCIELE VASTE ACTIVA - HQt
    • Aandeel inkoopcombinatie - HQt
    • Meerderheidsdeelnemingen - HQt
    • Minderheidsdeelnemingen - HQt
   • LANGLOPENDE VORDERINGEN - HQt
    • Financieringskosten - HQt
    • Financieringskosten huurkoop - HQt
    • Hypotheken u/g 1 - HQt
    • Hypotheken u/g 2 - HQt
    • Hypotheken u/g 3 - HQt
    • Leningen u/g 1 - HQt
    • Leningen u/g 2 - HQt
    • Leningen u/g 3 - HQt
    • Leningen u/g 4 - HQt
    • Leningen u/g 5 - HQt
    • Vorderingen op deelnemingen - HQt
    • Waarborgsommen - HQt
  • IMMATERIELE ACTIVA - HQt
   • Aanschafwaarde Aanloopkosten - HQt
   • Aanschafwaarde Auteursrechten - HQt
   • Aanschafwaarde Drankvergunningen - HQt
   • Aanschafwaarde Goodwill - HQt
   • Aanschafwaarde Octrooien - HQt
   • Aanschafwaarde Ontwikkelingskosten - HQt
   • Aanschafwaarde Tonnagevergunningen - HQt
   • Aanschafwaarde Vergunningen - HQt
   • Afschrijving Aanloopkosten - HQt
   • Afschrijving Auteursrechten - HQt
   • Afschrijving Drankvergunningen - HQt
   • Afschrijving Goodwill - HQt
   • Afschrijving Licenties - HQt
   • Afschrijving Octrooien - HQt
   • Afschrijving Ontwikkelingskosten - HQt
   • Afschrijving Tonnagevergunningen - HQt
   • Afschrijving Vergunningen - HQt
  • LANGLOPENDE SCHULDEN EN AFLOSSINGEN - HQt
   • AFLOSSINGEN - HQt
    • Huurkoopverplichtingen - HQt
    • Hypotheek o/g 1 - HQt
    • Hypotheek o/g 2 - HQt
    • Hypotheek o/g 3 - HQt
    • Hypotheek o/g 4 - HQt
    • Hypotheek o/g 5 - HQt
    • Lease-verplichtingen - HQt
   • LANGLOPENDE SCHULDEN - HQt
    • Huurkoopverplichtingen 1 - HQt
    • Hypotheken o/g 1 - HQt
    • Hypotheken o/g 2 - HQt
    • Hypotheken o/g 3 - HQt
    • Hypotheken o/g 4 - HQt
    • Hypotheken o/g 5 - HQt
    • Lease-verplichtingen 1 - HQt
    • Leningen o/g 1 - HQt
    • Leningen o/g 2 - HQt
    • Leningen o/g 3 - HQt
    • Leningen o/g 4 - HQt
    • Leningen o/g 5 - HQt
    • Rekening-courant directie - HQt
  • MACHINES EN INVENTARIS - HQt
   • INVENTARIS - HQt
    • Aanschafwaarde Bedrijfsinventaris - HQt
    • Aanschafwaarde Fabrieksinventaris - HQt
    • Aanschafwaarde Gereedschappen - HQt
    • Aanschafwaarde Kantine-inventaris - HQt
    • Aanschafwaarde Kantoorinventaris - HQt
    • Aanschafwaarde Kantoormachines - HQt
    • Aanschafwaarde Magazijninventaris - HQt
    • Afschrijving Bedrijfsinventaris - HQt
    • Afschrijving Fabrieksinventaris - HQt
    • Afschrijving Gereedschappen - HQt
    • Afschrijving Kantine-inventaris - HQt
    • Afschrijving Kantoorinventaris - HQt
    • Afschrijving Kantoormachines - HQt
    • Afschrijving Magazijninventaris - HQt
   • MACHINES - HQt
    • Aanschafwaarde Machines 1 - HQt
    • Aanschafwaarde Machines 2 - HQt
    • Aanschafwaarde Machines 3 - HQt
    • Aanschafwaarde Machines 4 - HQt
    • Aanschafwaarde Machines 5 - HQt
    • Afschrijving Machines 1 - HQt
    • Afschrijving Machines 2 - HQt
    • Afschrijving Machines 3 - HQt
    • Afschrijving Machines 4 - HQt
    • Afschrijving Machines 5 - HQt
  • ONROERENDE GOEDEREN - HQt
   • Aanschafwaarde Aanloopkosten 1 - HQt
   • Aanschafwaarde Bedrijfsgebouwen - HQt
   • Aanschafwaarde Gebouwen - HQt
   • Aanschafwaarde Grondverbetering - HQt
   • Aanschafwaarde Landerijen - HQt
   • Aanschafwaarde Ondergrond gebouwen - HQt
   • Aanschafwaarde Pachtersinvesteringen - HQt
   • Aanschafwaarde Parkeerplaats - HQt
   • Aanschafwaarde Verbouwingen - HQt
   • Aanschafwaarde Winkels - HQt
   • Aanschafwaarde Woon-winkelhuis - HQt
   • Afschrijving Aanloopkosten 1 - HQt
   • Afschrijving Bedrijfsgebouwen - HQt
   • Afschrijving Gebouwen - HQt
   • Afschrijving Grondverbetering - HQt
   • Afschrijving Pachtersinvesteringen - HQt
   • Afschrijving Parkeerplaats - HQt
   • Afschrijving Verbouwingen - HQt
   • Afschrijving Winkels - HQt
   • Afschrijving Woon-winkelhuis - HQt
  • VERVOERMIDDELEN - HQt
   • Aanschafwaarde Aanhangwagens - HQt
   • Aanschafwaarde Heftrucks - HQt
   • Aanschafwaarde Personenauto's - HQt
   • Aanschafwaarde Rijwielen en bromfietsen - HQt
   • Aanschafwaarde Vrachtauto's - HQt
   • Afschrijving Aanhangwagens - HQt
   • Afschrijving Heftrucks - HQt
   • Afschrijving Personenauto's - HQt
   • Afschrijving Rijwielen en bromfietsen - HQt
   • Afschrijving Vrachtauto's - HQt
  • VOORZIENINGEN - HQt
   • Assurantie eigen risico - HQt
   • Backservice pensioenverpl. - HQt
   • Egalisatierekening WIR - HQt
   • Egalisatieres. grootonderh. - HQt
   • Garantieverplichtingen - HQt
   • Latente belastingverpl. - HQt
   • Pens.voorz. eigen beheer - HQt
   • Pensioenverplichtingen - HQt
   • Stamrechtverplichtingen - HQt
   • Vervangingsreserve - HQt
   • Voorziening deelnemingen - HQt
 • VERKOOPRESULTATEN - HQt
  • Diensten fabric. 0% niet-EU - HQt
  • Diensten fabricage 0% EU - HQt
  • Diensten fabricage hoog - HQt
  • Diensten fabricage laag - HQt
  • Diensten fabricage overig - HQt
  • Diensten handel 0% EU - HQt
  • Diensten handel 0% niet-EU - HQt
  • Diensten handel hoog tarief - HQt
  • Diensten handel laag tarief - HQt
  • Verkopen fabric. 0 % EU - HQt
  • Verkopen Fabric. 0% niet-EU - HQt
  • Verkopen fabricage hoog - HQt
  • Verkopen fabricage laag - HQt
  • Verkopen fabricage overig - HQt
  • Verkopen handel 0% EU - HQt
  • Verkopen Handel 0% niet-EU - HQt
  • Verkopen handel hoog - HQt
  • Verkopen handel laag - HQt
  • Verkopen handel overig - HQt
  • Verleende Kredietbep. fabricage - HQt
  • Verleende Kredietbep. handel - HQt
 • VOORRAAD GEREED PRODUCT EN ONDERHANDEN WERK - HQt
  • Betalingskort. crediteuren - HQt
  • Garantiekosten - HQt
  • Hulpmaterialen - HQt
  • Inkomende vrachten - HQt
  • Inkoop import buiten EU hoog - HQt
  • Inkoop import buiten EU laag - HQt
  • Inkoop import buiten EU overig - HQt
  • Inkoopbonussen - HQt
  • Inkoopkosten - HQt
  • Inkoopprovisie - HQt
  • Inkopen BTW verlegd - HQt
  • Inkopen EU hoog tarief - HQt
  • Inkopen EU laag tarief - HQt
  • Inkopen EU overig - HQt
  • Inkopen hoog - HQt
  • Inkopen laag - HQt
  • Inkopen nul - HQt
  • Inkopen overig - HQt
  • Invoerkosten - HQt
  • Kosten inkoopvereniging - HQt
  • Kostprijs omzet grondstoffen - HQt
  • Kostprijs omzet handelsgoederen - HQt
  • Onttrekking uitgev.garantie - HQt
  • Privé-gebruik goederen - HQt
  • Stock aanpassing - HQt
  • Tegenrekening inkoop - HQt
  • Toev. Voorz. incour. grondst. - HQt
  • Toevoeging garantieverpl. - HQt
  • Toevoeging voorz. incour. handelsgoed. - HQt
  • Uitbesteed werk - HQt
  • Voorz. Incourourant grondst. - HQt
  • Voorz.incour. handelsgoed. - HQt
 • VOORRAAD GRONDSTOFFEN, HULPMATERIALEN EN HANDELSGOEDEREN - HQt
  • Emballage - HQt
  • Gereed product 1 - HQt
  • Gereed product 2 - HQt
  • Goederen 1 - HQt
  • Goederen 2 - HQt
  • Goederen in consignatie - HQt
  • Goederen onderweg - HQt
  • Grondstoffen 1 - HQt
  • Grondstoffen 2 - HQt
  • Halffabrikaten 1 - HQt
  • Halffabrikaten 2 - HQt
  • Hulpstoffen 1 - HQt
  • Hulpstoffen 2 - HQt
  • Kantoorbenodigdheden - HQt
  • Onderhanden werk - HQt
  • Verpakkingsmateriaal - HQt
  • Zegels - HQt

No comments yet. Start a new discussion.

Add Comment