Please login to fork and edit this chart

Nederlands - Grootboekschema-2


 • VASTE ACTIVA, EIGEN VERMOGEN, LANGLOPEND VREEMD VERMOGEN EN VOORZIENINGEN
  • IMMATERIELE ACTIVA
   • Afschrijving Tonnagevergunningen
   • Aanschafwaarde Octrooien
   • Aanschafwaarde Ontwikkelingskosten
   • Aanschafwaarde Drankvergunningen
   • Aanschafwaarde Auteursrechten
   • Aanschafwaarde Aanloopkosten
   • Afschrijving Drankvergunningen
   • Afschrijving Aanloopkosten
   • Afschrijving Octrooien
   • Afschrijving Goodwill
   • Aanschafwaarde Tonnagevergunningen
   • Afschrijving Vergunningen
   • Afschrijving Ontwikkelingskosten
   • Afschrijving Licenties
   • Aanschafwaarde Goodwill
   • Aanschafwaarde Vergunningen
   • Afschrijving Auteursrechten
  • ONROERENDE GOEDEREN
   • Aanschafwaarde Winkels
   • Aanschafwaarde Ondergrond gebouwen
   • Aanschafwaarde Landerijen
   • Afschrijving Verbouwingen
   • Aanschafwaarde Gebouwen
   • Afschrijving Gebouwen
   • Aanschafwaarde Pachtersinvesteringen
   • Aanschafwaarde Grondverbetering
   • Afschrijving Grondverbetering
   • Afschrijving Pachtersinvesteringen
   • Afschrijving Aanloopkosten 1
   • Aanschafwaarde Aanloopkosten 1
   • Aanschafwaarde Parkeerplaats
   • Afschrijving Bedrijfsgebouwen
   • Aanschafwaarde Bedrijfsgebouwen
   • Aanschafwaarde Woon-winkelhuis
   • Aanschafwaarde Verbouwingen
   • Afschrijving Winkels
   • Afschrijving Parkeerplaats
   • Afschrijving Woon-winkelhuis
  • MACHINES EN INVENTARIS
   • MACHINES
    • Aanschafwaarde Machines 4
    • Aanschafwaarde Machines 5
    • Aanschafwaarde Machines 2
    • Aanschafwaarde Machines 3
    • Aanschafwaarde Machines 1
    • Afschrijving Machines 5
    • Afschrijving Machines 4
    • Afschrijving Machines 3
    • Afschrijving Machines 2
    • Afschrijving Machines 1
   • INVENTARIS
    • Aanschafwaarde Kantoorinventaris
    • Aanschafwaarde Magazijninventaris
    • Afschrijving Kantine-inventaris
    • Afschrijving Bedrijfsinventaris
    • Aanschafwaarde Gereedschappen
    • Afschrijving Fabrieksinventaris
    • Afschrijving Magazijninventaris
    • Aanschafwaarde Bedrijfsinventaris
    • Afschrijving Gereedschappen
    • Aanschafwaarde Kantine-inventaris
    • Afschrijving Kantoormachines
    • Afschrijving Kantoorinventaris
    • Aanschafwaarde Kantoormachines
    • Aanschafwaarde Fabrieksinventaris
  • LANGLOPENDE SCHULDEN EN AFLOSSINGEN
   • AFLOSSINGEN
    • Hypotheek o/g 5
    • Huurkoopverplichtingen
    • Hypotheek o/g 1
    • Hypotheek o/g 3
    • Hypotheek o/g 4
    • Hypotheek o/g 2
    • Lease-verplichtingen
   • LANGLOPENDE SCHULDEN
    • Huurkoopverplichtingen 1
    • Rekening-courant directie
    • Leningen o/g 1
    • Hypotheken o/g 2
    • Hypotheken o/g 3
    • Hypotheken o/g 1
    • Hypotheken o/g 4
    • Hypotheken o/g 5
    • Lease-verplichtingen 1
    • Leningen o/g 3
    • Leningen o/g 2
    • Leningen o/g 5
    • Leningen o/g 4
  • VOORZIENINGEN
   • Assurantie eigen risico
   • Vervangingsreserve
   • Pens.voorz. eigen beheer
   • Backservice pensioenverpl.
   • Pensioenverplichtingen
   • Garantieverplichtingen
   • Egalisatierekening WIR
   • Stamrechtverplichtingen
   • Egalisatieres. grootonderh.
   • Voorziening deelnemingen
   • Latente belastingverpl.
  • FINANCIELE VASTE ACTIVA EN LANGLOPENDE VORDERINGEN
   • FINANCIELE VASTE ACTIVA
    • Minderheidsdeelnemingen
    • Meerderheidsdeelnemingen
    • Aandeel inkoopcombinatie
   • LANGLOPENDE VORDERINGEN
    • Financieringskosten huurkoop
    • Leningen u/g 5
    • Leningen u/g 4
    • Leningen u/g 3
    • Hypotheken u/g 1
    • Leningen u/g 1
    • Hypotheken u/g 3
    • Waarborgsommen
    • Financieringskosten
    • Hypotheken u/g 2
    • Leningen u/g 2
    • Vorderingen op deelnemingen
  • EIGEN VERMOGEN
   • Giften
   • Overige reserves
   • Overige privé-uitgaven
   • Premie volksverzekeringen
   • Privé-gebruik
   • Premie lijfrenteverzekeringen
   • WAO en ziekengeldverzekeringen
   • Overige persoonlijke verplichtingen
   • Privé-opnamen/stortingen
   • Wettelijke reserves
   • Vermogensbelasting
   • Aandelenkapitaal
   • Buitengewone lasten
   • Inkomstenbelasting
   • Assuranties
   • Kapitaal
   • Huishoudgeld
  • VERVOERMIDDELEN
   • Aanschafwaarde Personenauto's
   • Afschrijving Rijwielen en bromfietsen
   • Afschrijving Aanhangwagens
   • Aanschafwaarde Heftrucks
   • Aanschafwaarde Rijwielen en bromfietsen
   • Aanschafwaarde Aanhangwagens
   • Afschrijving Personenauto's
   • Afschrijving Vrachtauto's
   • Afschrijving Heftrucks
   • Aanschafwaarde Vrachtauto's
 • FABRIKAGEREKENINGEN
 • VOORRAAD GRONDSTOFFEN, HULPMATERIALEN EN HANDELSGOEDEREN
  • Hulpstoffen 1
  • Verpakkingsmateriaal
  • Kantoorbenodigdheden
  • Hulpstoffen 2
  • Onderhanden werk
  • Gereed product 1
  • Goederen 2
  • Goederen 1
  • Gereed product 2
  • Zegels
  • Emballage
  • Goederen onderweg
  • Halffabrikaten 1
  • Halffabrikaten 2
  • Grondstoffen 2
  • Grondstoffen 1
  • Goederen in consignatie
 • VERKOOPRESULTATEN
  • Verleende Kredietbep. fabricage
  • Diensten fabricage 0% EU
  • Verkopen Fabric. 0% niet-EU
  • Diensten handel hoog tarief
  • Verkopen handel 0% EU
  • Diensten fabricage hoog
  • Verkopen handel laag
  • Diensten handel 0% niet-EU
  • Verkopen Handel 0% niet-EU
  • Verkopen fabricage laag
  • Verkopen fabricage overig
  • Diensten fabric. 0% niet-EU
  • Diensten fabricage overig
  • Diensten handel 0% EU
  • Verkopen fabricage hoog
  • Verkopen handel overig
  • Verkopen handel hoog
  • Verleende Kredietbep. handel
  • Verkopen fabric. 0 % EU
  • Diensten fabricage laag
  • Diensten handel laag tarief
 • INDIRECTE KOSTEN
 • VOORRAAD GEREED PRODUCT EN ONDERHANDEN WERK
  • Garantiekosten
  • Tegenrekening inkoop
  • Toevoeging garantieverpl.
  • Kostprijs omzet grondstoffen
  • Inkopen nul
  • Inkopen EU laag tarief
  • Inkoopbonussen
  • Inkopen overig
  • Toevoeging voorz. incour. handelsgoed.
  • Betalingskort. crediteuren
  • Uitbesteed werk
  • Kostprijs omzet handelsgoederen
  • Inkopen hoog
  • Inkoop import buiten EU laag
  • Inkopen BTW verlegd
  • Inkoopprovisie
  • Kosten inkoopvereniging
  • Voorz. Incourourant grondst.
  • Invoerkosten
  • Privé-gebruik goederen
  • Onttrekking uitgev.garantie
  • Toev. Voorz. incour. grondst.
  • Inkomende vrachten
  • Hulpmaterialen
  • Inkoop import buiten EU hoog
  • Inkopen laag
  • Inkopen EU hoog tarief
  • Voorz.incour. handelsgoed.
  • Inkoop import buiten EU overig
  • Inkopen EU overig
  • Inkoopkosten
  • Stock aanpassing
 • KOSTENREKENINGEN
  • VERVOERSKOSTEN
   • Wegenbelasting
   • Leasing auto's
   • Onderhoud personenauto's
   • Overige vervoerskosten
   • Brandstoffen
   • Onderhoud vrachtauto's
   • Privé-gebruik auto's
   • Assuranties auto's
  • VERKOOPKOSTEN
   • Relatiegeschenken
   • Representatiekosten
   • Veilingkosten
   • Reis en verblijfkosten
   • Uitgaande vrachten
   • Overige verkoopkosten
   • Etalagekosten
   • Provisie
   • Kascorrecties
   • Beurskosten
   • Afschrijving dubieuze deb.
   • Verpakkingsmateriaal 1
   • Advertenties
   • Exportkosten
   • Reclame
   • Websitekosten
  • OVERIGE BATEN EN LASTEN
   • Kosten loonbelasting
   • Overige lasten
   • Ontvangen schadevergoed.
   • Betaalde schadevergoed.
   • K.O. regeling OB
   • Kosten omzetbelasting
   • Nadelige koersverschillen
   • Voordelige koersverschil.
   • Overige baten
   • Boekwinst van vaste activa
   • Naheffing bedrijfsver.
   • Boekverlies vaste activa
   • Kasverschillen
  • ALGEMENE KOSTEN
   • Bankkosten
   • Accountantskosten
   • Toev. Ass. eigen risico
   • Overige algemene kosten
   • Juridische kosten
   • Assuranties 1
   • Advieskosten
  • KANTOORKOSTEN
   • Onderhoud kantoorinvent.
   • Internetaansluiting
   • Porti
   • Overige kantoorkosten
   • Huur kantoorapparatuur
   • Telefoon/telefax
   • Kantoorbenodigdh./drukw.
   • Administratiekosten
   • Contributies/abonnementen
  • HUISVESTINGSKOSTEN
   • Huur
   • Huurwaarde woongedeelte
   • Belastingen onr. Goed
   • Energiekosten
   • Assurantie onroerend goed
   • Ontvangen huren
   • Schoonmaakkosten
   • Onderhoud onroerend goed
   • Toevoeging egalisatieres. Groot onderhoud
   • Pacht
   • Groot onderhoud onr. Goed
   • Overige huisvestingskosten
  • FINANCIERINGSKOSTEN 1
   • Rente leasecontracten
   • Rente hypotheek
   • Rente lening o/g
   • Rente lening u/g
   • Overige rentelasten
   • Rente huurkoopcontracten
   • Overige rentebaten
   • Rente bankkrediet
  • PERSONEELSKOSTEN
   • Loonwerk
   • Provisie 1
   • Toev. Backservice pens.verpl.
   • Vergoeding studiekosten
   • Uitzendkrachten
   • Oprenting stamrechtverpl.
   • Gratificaties
   • Rijwielvergoeding
   • Sociale lasten
   • Lonen en salarissen
   • Belastingvrije uitkeringen
   • Autokostenvergoeding
   • Vakantiebonnen
   • Congressen, seminars en symposia
   • Opleidingskosten
   • Gereedschapsgeld
   • Reiskosten
   • Bijzondere beloningen
   • Inhouding sociale lasten
   • Geschenken personeel
   • Pensioenpremies
   • Uitkering ziekengeld
   • Toevoeging pensioenverpl.
   • Managementvergoedingen
   • Overige uitkeringen
   • Overige kostenverg.
   • Overhevelingstoeslag
   • Tantièmes
   • Wervingskosten personeel
   • Vakantiegeld
   • Kantinekosten
   • Inhouding pensioenpremies
   • Overige personeelskosten
   • Thuiswerkers
   • Bedrijfskleding
  • AFSCHRIJVINGEN
   • Grondverbetering
   • Pachtersinvestering
   • Octrooien
   • Vergunningen
   • Tonnagevergunningen
   • Bedrijfsgebouwen
   • Auteursrechten
   • Aankoopkosten
   • Parkeerplaats
   • Ontwikkelingskosten
   • Heftrucks
   • Aanloopkosten
   • Woon-winkelhuis
   • Gebouwen
   • Kantine-inventaris
   • Goodwill
   • Aanhangwagens
   • Voorraadverschillen
   • Gereedschappen
   • Licenties
   • Winkels
   • Verbouwingen
   • Bedrijfsinventaris
   • Kantoormachines
   • Rijwielen en bromfietsen
   • Vrachtauto's
   • Magazijninventaris
   • Drankvergunningen
   • Fabrieksinventaris
   • Kantoorinventaris
   • Personenauto's
   • Machines 1
  • BEDRIJFSKOSTEN
   • Onderhoud inventaris
   • Onderhoud machines
   • Huur inventaris
   • Overige bedrijfskosten
   • Leasing mach. operational
   • Gereedschappen 1
   • Leasing invent.operational
   • Ophalen/vervoer afval
   • Energie (krachtstroom)
   • Huur machines
   • Assuranties 2
   • Hulpmaterialen 1
 • FINANCIELE REKENINGEN, KORTLOPENDE VORDERINGEN EN SCHULDEN
  • LIQUIDE MIDDELEN
   • Kleine kas
   • Girobetaalkaarten
   • Effecten
   • Kas valuta
   • Kruisposten
   • Kas
   • ABN-AMRO bank
   • Bankbetaalkaarten
   • Postbank
  • VORDERINGEN
   • Overige vorderingen
   • Vooruitbetaalde kosten
   • Voorziening dubieuze debiteuren
   • Debiteuren
   • Voorschotten personeel
   • Te ontvangen ziekengeld
   • Rekening-courant directie 1
   • Dubieuze debiteuren
  • KORTLOPENDE SCHULDEN
   • Stock Recieved niet gefactureerd
   • Btw te vorderen hoog
   • Loonheffing
   • Btw te vorderen laag
   • Af te dragen Btw-verlegd
   • Afdracht loonheffing
   • Sociale lasten 1
   • Vooruit ontvangen bedr.
   • Btw af te dragen overig
   • Btw af te dragen hoog
   • Premie WIR
   • Btw af te dragen laag
   • Investeringsaftrek
   • Btw oude jaren
   • Dividend
   • Termijnen onderh. werk
   • Pensioenpremies 1
   • Vakantiedagen
   • Btw te vorderen overig
   • Tantièmes 1
   • Overige te betalen posten
   • Dividendbelasting
   • Vakantiezegels
   • Crediteuren
   • Te vorderen Btw-verlegd
   • Energiekosten 1
   • Vakantiegeld 1
   • Vennootschapsbelasting
   • Btw-afdracht
   • Telefoon/telefax 1
   • Rente
   • Rekening-courant inkoopvereniging
  • Bank
   • RABO Bank
 • TUSSENREKENINGEN
  • Tussenrekening pin
  • Tussenrekening chipknip
  • Tussenrek. autom. betalingen
  • Betaalwijze contant
  • Tussenrek. autom. loonbetalingen
  • Inkopen buiten EU hoog
  • Betaalwijze chipknip
  • Inkopen Nederland verlegd
  • Inkopen Nederland overig
  • Betaalwijze pin
  • Inkopen Nederland onbelast
  • Inkopen Nederland hoog
  • Kassa 1
  • Kassa 2
  • Vraagposten
  • Betaalwijze cadeaubonnen
  • Tussenrekening correcties
  • Netto lonen
  • Tegenrekening Inkopen
  • Inkopen binnen EU overig
  • Inkopen buiten EU laag
  • Inkopen binnen EU laag
  • Inkopen buiten EU overig
  • Inkopen Nederland laag
  • Inkopen binnen EU hoog
  • Tussenrekening balans
  • Tussenrek. cadeaubonbetalingen

No comments yet. Start a new discussion.

Add Comment