Please login to fork and edit this chart

Nederlands - Grootboekschema


 • FABRIKAGEREKENINGEN - nl1
 • FINANCIELE REKENINGEN, KORTLOPENDE VORDERINGEN EN SCHULDEN - nl1
  • KORTLOPENDE SCHULDEN - nl1
   • Accountantskosten 1 - nl1
   • Af te dragen Btw-verlegd - nl1
   • Afdracht loonheffing - nl1
   • Btw af te dragen hoog - nl1
   • Btw af te dragen laag - nl1
   • Btw af te dragen overig - nl1
   • Btw oude jaren - nl1
   • Btw te vorderen hoog - nl1
   • Btw te vorderen laag - nl1
   • Btw te vorderen overig - nl1
   • Btw-afdracht - nl1
   • Crediteuren - nl1
   • Dividend - nl1
   • Dividendbelasting - nl1
   • Energiekosten 1 - nl1
   • Investeringsaftrek - nl1
   • Loonheffing - nl1
   • Overige te betalen posten - nl1
   • Pensioenpremies 1 - nl1
   • Premie WIR - nl1
   • Rekening-courant inkoopvereniging - nl1
   • Rente - nl1
   • Sociale lasten 1 - nl1
   • Tantièmes 1 - nl1
   • Te vorderen Btw-verlegd - nl1
   • Telefoon/telefax 1 - nl1
   • Termijnen onderh. werk - nl1
   • Vakantiedagen - nl1
   • Vakantiegeld 1 - nl1
   • Vakantiezegels - nl1
   • Vennootschapsbelasting - nl1
   • Vooruit ontvangen bedr. - nl1
  • LIQUIDE MIDDELEN - nl1
   • ABN-AMRO bank - nl1
   • Bankbetaalkaarten - nl1
   • BIZNER bank - nl1
   • Effecten - nl1
   • Girobetaalkaarten - nl1
   • Kas valuta - nl1
   • Kas - nl1
   • Kleine kas - nl1
   • Kruisposten - nl1
   • Postbank - nl1
   • RABO bank - nl1
  • VORDERINGEN - nl1
   • Debiteuren - nl1
   • Dubieuze debiteuren - nl1
   • Overige vorderingen - nl1
   • Rekening-courant directie 1 - nl1
   • Te ontvangen ziekengeld - nl1
   • Voorschotten personeel - nl1
   • Vooruitbetaalde kosten - nl1
   • Voorziening dubieuze debiteuren - nl1
 • INDIRECTE KOSTEN - nl1
 • KOSTENREKENINGEN - nl1
  • AFSCHRIJVINGEN - nl1
   • Aanhangwagens - nl1
   • Aankoopkosten - nl1
   • Aanloopkosten - nl1
   • Auteursrechten - nl1
   • Bedrijfsgebouwen - nl1
   • Bedrijfsinventaris - nl1
   • Drankvergunningen - nl1
   • Fabrieksinventaris - nl1
   • Gebouwen - nl1
   • Gereedschappen - nl1
   • Goodwill - nl1
   • Grondverbetering - nl1
   • Heftrucks - nl1
   • Kantine-inventaris - nl1
   • Kantoorinventaris - nl1
   • Kantoormachines - nl1
   • Licenties - nl1
   • Machines 1 - nl1
   • Magazijninventaris - nl1
   • Octrooien - nl1
   • Ontwikkelingskosten - nl1
   • Pachtersinvestering - nl1
   • Parkeerplaats - nl1
   • Personenauto's - nl1
   • Rijwielen en bromfietsen - nl1
   • Tonnagevergunningen - nl1
   • Verbouwingen - nl1
   • Vergunningen - nl1
   • Voorraadverschillen - nl1
   • Vrachtauto's - nl1
   • Winkels - nl1
   • Woon-winkelhuis - nl1
  • ALGEMENE KOSTEN - nl1
   • Accountantskosten - nl1
   • Advieskosten - nl1
   • Assuranties 1 - nl1
   • Bankkosten - nl1
   • Juridische kosten - nl1
   • Overige algemene kosten - nl1
   • Toev. Ass. eigen risico - nl1
  • BEDRIJFSKOSTEN - nl1
   • Assuranties 2 - nl1
   • Energie (krachtstroom) - nl1
   • Gereedschappen 1 - nl1
   • Hulpmaterialen 1 - nl1
   • Huur inventaris - nl1
   • Huur machines - nl1
   • Leasing invent.operational - nl1
   • Leasing mach. operational - nl1
   • Onderhoud inventaris - nl1
   • Onderhoud machines - nl1
   • Ophalen/vervoer afval - nl1
   • Overige bedrijfskosten - nl1
  • FINANCIERINGSKOSTEN 1 - nl1
   • Overige rentebaten - nl1
   • Overige rentelasten - nl1
   • Rente bankkrediet - nl1
   • Rente huurkoopcontracten - nl1
   • Rente hypotheek - nl1
   • Rente leasecontracten - nl1
   • Rente lening o/g - nl1
   • Rente lening u/g - nl1
  • HUISVESTINGSKOSTEN - nl1
   • Assurantie onroerend goed - nl1
   • Belastingen onr. Goed - nl1
   • Energiekosten - nl1
   • Groot onderhoud onr. Goed - nl1
   • Huur - nl1
   • Huurwaarde woongedeelte - nl1
   • Onderhoud onroerend goed - nl1
   • Ontvangen huren - nl1
   • Overige huisvestingskosten - nl1
   • Pacht - nl1
   • Schoonmaakkosten - nl1
   • Toevoeging egalisatieres. Groot onderhoud - nl1
  • KANTOORKOSTEN - nl1
   • Administratiekosten - nl1
   • Contributies/abonnementen - nl1
   • Huur kantoorapparatuur - nl1
   • Internetaansluiting - nl1
   • Kantoorbenodigdh./drukw. - nl1
   • Onderhoud kantoorinvent. - nl1
   • Overige kantoorkosten - nl1
   • Porti - nl1
   • Telefoon/telefax - nl1
  • OVERIGE BATEN EN LASTEN - nl1
   • Betaalde schadevergoed. - nl1
   • Boekverlies vaste activa - nl1
   • Boekwinst van vaste activa - nl1
   • K.O. regeling OB - nl1
   • Kasverschillen - nl1
   • Kosten loonbelasting - nl1
   • Kosten omzetbelasting - nl1
   • Nadelige koersverschillen - nl1
   • Naheffing bedrijfsver. - nl1
   • Ontvangen schadevergoed. - nl1
   • Overige baten - nl1
   • Overige lasten - nl1
   • Voordelige koersverschil. - nl1
  • PERSONEELSKOSTEN - nl1
   • Autokostenvergoeding - nl1
   • Bedrijfskleding - nl1
   • Belastingvrije uitkeringen - nl1
   • Bijzondere beloningen - nl1
   • Congressen, seminars en symposia - nl1
   • Gereedschapsgeld - nl1
   • Geschenken personeel - nl1
   • Gratificaties - nl1
   • Inhouding pensioenpremies - nl1
   • Inhouding sociale lasten - nl1
   • Kantinekosten - nl1
   • Lonen en salarissen - nl1
   • Loonwerk - nl1
   • Managementvergoedingen - nl1
   • Opleidingskosten - nl1
   • Oprenting stamrechtverpl. - nl1
   • Overhevelingstoeslag - nl1
   • Overige kostenverg. - nl1
   • Overige personeelskosten - nl1
   • Overige uitkeringen - nl1
   • Pensioenpremies - nl1
   • Provisie 1 - nl1
   • Reiskosten - nl1
   • Rijwielvergoeding - nl1
   • Sociale lasten - nl1
   • Tantièmes - nl1
   • Thuiswerkers - nl1
   • Toev. Backservice pens.verpl. - nl1
   • Toevoeging pensioenverpl. - nl1
   • Uitkering ziekengeld - nl1
   • Uitzendkrachten - nl1
   • Vakantiebonnen - nl1
   • Vakantiegeld - nl1
   • Vergoeding studiekosten - nl1
   • Wervingskosten personeel - nl1
  • VERKOOPKOSTEN - nl1
   • Advertenties - nl1
   • Afschrijving dubieuze deb. - nl1
   • Beurskosten - nl1
   • Etalagekosten - nl1
   • Exportkosten - nl1
   • Kascorrecties - nl1
   • Overige verkoopkosten - nl1
   • Provisie - nl1
   • Reclame - nl1
   • Reis en verblijfkosten - nl1
   • Relatiegeschenken - nl1
   • Representatiekosten - nl1
   • Uitgaande vrachten - nl1
   • Veilingkosten - nl1
   • Verpakkingsmateriaal 1 - nl1
   • Websitekosten - nl1
  • VERVOERSKOSTEN - nl1
   • Assuranties auto's - nl1
   • Brandstoffen - nl1
   • Leasing auto's - nl1
   • Onderhoud personenauto's - nl1
   • Onderhoud vrachtauto's - nl1
   • Overige vervoerskosten - nl1
   • Privé-gebruik auto's - nl1
   • Wegenbelasting - nl1
 • OVERIGE RESULTATEN - nl1
  • Memoriaal - nl1
  • Opbrengsten deelnemingen - nl1
  • Reorganisatiekosten - nl1
  • Verlies verkoop deelnem. - nl1
  • Voorz. Verlies deelnem. - nl1
  • Vpb bijzonder resultaat - nl1
  • Vpb normaal resultaat - nl1
  • Winst - nl1
  • Winst bij verkoop deelnem. - nl1
 • TUSSENREKENINGEN - nl1
  • Betaalwijze cadeaubonnen - nl1
  • Betaalwijze chipknip - nl1
  • Betaalwijze contant - nl1
  • Betaalwijze pin - nl1
  • Inkopen binnen EU hoog - nl1
  • Inkopen binnen EU laag - nl1
  • Inkopen binnen EU overig - nl1
  • Inkopen buiten EU hoog - nl1
  • Inkopen buiten EU laag - nl1
  • Inkopen buiten EU overig - nl1
  • Inkopen Nederland hoog - nl1
  • Inkopen Nederland laag - nl1
  • Inkopen Nederland onbelast - nl1
  • Inkopen Nederland overig - nl1
  • Inkopen Nederland verlegd - nl1
  • Kassa 1 - nl1
  • Kassa 2 - nl1
  • Netto lonen - nl1
  • Tegenrekening Inkopen - nl1
  • Tussenrek. autom. betalingen - nl1
  • Tussenrek. autom. loonbetalingen - nl1
  • Tussenrek. cadeaubonbetalingen - nl1
  • Tussenrekening balans - nl1
  • Tussenrekening chipknip - nl1
  • Tussenrekening correcties - nl1
  • Tussenrekening pin - nl1
  • Vraagposten - nl1
 • VASTE ACTIVA, EIGEN VERMOGEN, LANGLOPEND VREEMD VERMOGEN EN VOORZIENINGEN - nl1
  • EIGEN VERMOGEN - nl1
   • Aandelenkapitaal - nl1
   • Assuranties - nl1
   • Buitengewone lasten - nl1
   • Giften - nl1
   • Huishoudgeld - nl1
   • Inkomstenbelasting - nl1
   • Kapitaal - nl1
   • Overige persoonlijke verplichtingen - nl1
   • Overige privé-uitgaven - nl1
   • Overige reserves - nl1
   • Premie lijfrenteverzekeringen - nl1
   • Premie volksverzekeringen - nl1
   • Privé-gebruik - nl1
   • Privé-opnamen/stortingen - nl1
   • Vermogensbelasting - nl1
   • WAO en ziekengeldverzekeringen - nl1
   • Wettelijke reserves - nl1
  • FINANCIELE VASTE ACTIVA EN LANGLOPENDE VORDERINGEN - nl1
   • FINANCIELE VASTE ACTIVA - nl1
    • Aandeel inkoopcombinatie - nl1
    • Meerderheidsdeelnemingen - nl1
    • Minderheidsdeelnemingen - nl1
   • LANGLOPENDE VORDERINGEN - nl1
    • Financieringskosten - nl1
    • Financieringskosten huurkoop - nl1
    • Hypotheken u/g 1 - nl1
    • Hypotheken u/g 2 - nl1
    • Hypotheken u/g 3 - nl1
    • Leningen u/g 1 - nl1
    • Leningen u/g 2 - nl1
    • Leningen u/g 3 - nl1
    • Leningen u/g 4 - nl1
    • Leningen u/g 5 - nl1
    • Vorderingen op deelnemingen - nl1
    • Waarborgsommen - nl1
  • IMMATERIELE ACTIVA - nl1
   • Aanschafwaarde Aanloopkosten - nl1
   • Aanschafwaarde Auteursrechten - nl1
   • Aanschafwaarde Drankvergunningen - nl1
   • Aanschafwaarde Goodwill - nl1
   • Aanschafwaarde Octrooien - nl1
   • Aanschafwaarde Ontwikkelingskosten - nl1
   • Aanschafwaarde Tonnagevergunningen - nl1
   • Aanschafwaarde Vergunningen - nl1
   • Afschrijving Aanloopkosten - nl1
   • Afschrijving Auteursrechten - nl1
   • Afschrijving Drankvergunningen - nl1
   • Afschrijving Goodwill - nl1
   • Afschrijving Licenties - nl1
   • Afschrijving Octrooien - nl1
   • Afschrijving Ontwikkelingskosten - nl1
   • Afschrijving Tonnagevergunningen - nl1
   • Afschrijving Vergunningen - nl1
  • LANGLOPENDE SCHULDEN EN AFLOSSINGEN - nl1
   • AFLOSSINGEN - nl1
    • Huurkoopverplichtingen - nl1
    • Hypotheek o/g 1 - nl1
    • Hypotheek o/g 2 - nl1
    • Hypotheek o/g 3 - nl1
    • Hypotheek o/g 4 - nl1
    • Hypotheek o/g 5 - nl1
    • Lease-verplichtingen - nl1
   • LANGLOPENDE SCHULDEN - nl1
    • Huurkoopverplichtingen 1 - nl1
    • Hypotheken o/g 1 - nl1
    • Hypotheken o/g 2 - nl1
    • Hypotheken o/g 3 - nl1
    • Hypotheken o/g 4 - nl1
    • Hypotheken o/g 5 - nl1
    • Lease-verplichtingen 1 - nl1
    • Leningen o/g 1 - nl1
    • Leningen o/g 2 - nl1
    • Leningen o/g 3 - nl1
    • Leningen o/g 4 - nl1
    • Leningen o/g 5 - nl1
    • Rekening-courant directie - nl1
  • MACHINES EN INVENTARIS - nl1
   • INVENTARIS - nl1
    • Aanschafwaarde Bedrijfsinventaris - nl1
    • Aanschafwaarde Fabrieksinventaris - nl1
    • Aanschafwaarde Gereedschappen - nl1
    • Aanschafwaarde Kantine-inventaris - nl1
    • Aanschafwaarde Kantoorinventaris - nl1
    • Aanschafwaarde Kantoormachines - nl1
    • Aanschafwaarde Magazijninventaris - nl1
    • Afschrijving Bedrijfsinventaris - nl1
    • Afschrijving Fabrieksinventaris - nl1
    • Afschrijving Gereedschappen - nl1
    • Afschrijving Kantine-inventaris - nl1
    • Afschrijving Kantoorinventaris - nl1
    • Afschrijving Kantoormachines - nl1
    • Afschrijving Magazijninventaris - nl1
   • MACHINES - nl1
    • Aanschafwaarde Machines 1 - nl1
    • Aanschafwaarde Machines 2 - nl1
    • Aanschafwaarde Machines 3 - nl1
    • Aanschafwaarde Machines 4 - nl1
    • Aanschafwaarde Machines 5 - nl1
    • Afschrijving Machines 1 - nl1
    • Afschrijving Machines 2 - nl1
    • Afschrijving Machines 3 - nl1
    • Afschrijving Machines 4 - nl1
    • Afschrijving Machines 5 - nl1
  • ONROERENDE GOEDEREN - nl1
   • Aanschafwaarde Aanloopkosten 1 - nl1
   • Aanschafwaarde Bedrijfsgebouwen - nl1
   • Aanschafwaarde Gebouwen - nl1
   • Aanschafwaarde Grondverbetering - nl1
   • Aanschafwaarde Landerijen - nl1
   • Aanschafwaarde Ondergrond gebouwen - nl1
   • Aanschafwaarde Pachtersinvesteringen - nl1
   • Aanschafwaarde Parkeerplaats - nl1
   • Aanschafwaarde Verbouwingen - nl1
   • Aanschafwaarde Winkels - nl1
   • Aanschafwaarde Woon-winkelhuis - nl1
   • Afschrijving Aanloopkosten 1 - nl1
   • Afschrijving Bedrijfsgebouwen - nl1
   • Afschrijving Gebouwen - nl1
   • Afschrijving Grondverbetering - nl1
   • Afschrijving Pachtersinvesteringen - nl1
   • Afschrijving Parkeerplaats - nl1
   • Afschrijving Verbouwingen - nl1
   • Afschrijving Winkels - nl1
   • Afschrijving Woon-winkelhuis - nl1
  • VERVOERMIDDELEN - nl1
   • Aanschafwaarde Aanhangwagens - nl1
   • Aanschafwaarde Heftrucks - nl1
   • Aanschafwaarde Personenauto's - nl1
   • Aanschafwaarde Rijwielen en bromfietsen - nl1
   • Aanschafwaarde Vrachtauto's - nl1
   • Afschrijving Aanhangwagens - nl1
   • Afschrijving Heftrucks - nl1
   • Afschrijving Personenauto's - nl1
   • Afschrijving Rijwielen en bromfietsen - nl1
   • Afschrijving Vrachtauto's - nl1
  • VOORZIENINGEN - nl1
   • Assurantie eigen risico - nl1
   • Backservice pensioenverpl. - nl1
   • Egalisatierekening WIR - nl1
   • Egalisatieres. grootonderh. - nl1
   • Garantieverplichtingen - nl1
   • Latente belastingverpl. - nl1
   • Pens.voorz. eigen beheer - nl1
   • Pensioenverplichtingen - nl1
   • Stamrechtverplichtingen - nl1
   • Vervangingsreserve - nl1
   • Voorziening deelnemingen - nl1
 • VERKOOPRESULTATEN - nl1
  • Diensten fabric. 0% niet-EU - nl1
  • Diensten fabricage 0% EU - nl1
  • Diensten fabricage hoog - nl1
  • Diensten fabricage laag - nl1
  • Diensten fabricage overig - nl1
  • Diensten handel 0% EU - nl1
  • Diensten handel 0% niet-EU - nl1
  • Diensten handel hoog tarief - nl1
  • Diensten handel laag tarief - nl1
  • Verkopen fabric. 0 % EU - nl1
  • Verkopen Fabric. 0% niet-EU - nl1
  • Verkopen fabricage hoog - nl1
  • Verkopen fabricage laag - nl1
  • Verkopen fabricage overig - nl1
  • Verkopen handel 0% EU - nl1
  • Verkopen Handel 0% niet-EU - nl1
  • Verkopen handel hoog - nl1
  • Verkopen handel laag - nl1
  • Verkopen handel overig - nl1
  • Verleende Kredietbep. fabricage - nl1
  • Verleende Kredietbep. handel - nl1
 • VOORRAAD GEREED PRODUCT EN ONDERHANDEN WERK - nl1
  • Betalingskort. crediteuren - nl1
  • Garantiekosten - nl1
  • Hulpmaterialen - nl1
  • Inkomende vrachten - nl1
  • Inkoop import buiten EU hoog - nl1
  • Inkoop import buiten EU laag - nl1
  • Inkoop import buiten EU overig - nl1
  • Inkoopbonussen - nl1
  • Inkoopkosten - nl1
  • Inkoopprovisie - nl1
  • Inkopen BTW verlegd - nl1
  • Inkopen EU hoog tarief - nl1
  • Inkopen EU laag tarief - nl1
  • Inkopen EU overig - nl1
  • Inkopen hoog - nl1
  • Inkopen laag - nl1
  • Inkopen nul - nl1
  • Inkopen overig - nl1
  • Invoerkosten - nl1
  • Kosten inkoopvereniging - nl1
  • Kostprijs omzet grondstoffen - nl1
  • Kostprijs omzet handelsgoederen - nl1
  • Onttrekking uitgev.garantie - nl1
  • Privé-gebruik goederen - nl1
  • Tegenrekening inkoop - nl1
  • Toev. Voorz. incour. grondst. - nl1
  • Toevoeging garantieverpl. - nl1
  • Toevoeging voorz. incour. handelsgoed. - nl1
  • Uitbesteed werk - nl1
  • Voorz. Incourourant grondst. - nl1
  • Voorz.incour. handelsgoed. - nl1
 • VOORRAAD GRONDSTOFFEN, HULPMATERIALEN EN HANDELSGOEDEREN - nl1
  • Emballage - nl1
  • Gereed product 1 - nl1
  • Gereed product 2 - nl1
  • Goederen 1 - nl1
  • Goederen 2 - nl1
  • Goederen in consignatie - nl1
  • Goederen onderweg - nl1
  • Grondstoffen 1 - nl1
  • Grondstoffen 2 - nl1
  • Halffabrikaten 1 - nl1
  • Halffabrikaten 2 - nl1
  • Hulpstoffen 1 - nl1
  • Hulpstoffen 2 - nl1
  • Kantoorbenodigdheden - nl1
  • Onderhanden werk - nl1
  • Verpakkingsmateriaal - nl1
  • Zegels - nl1

No comments yet. Start a new discussion.

Add Comment