Please login to fork and edit this chart

Hungary - Magyar főkönyvi kivonat


 • Eredmény számlák - hu1
  • AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE, BEVÉTELEK - hu1
   • BELFÖLDI ÉRKÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE - hu1
    • Belföldi értékesítés árbevétele - hu1
   • BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE 1 - hu1
    • Belföldi értékesítés árbevétele 2 - hu1
   • EGYÉB BEVÉTELEK - hu1
    • Az üzleti évhez kapcs. egyéb bevételek - hu1
    • Biztosító által visszaig. kártérítés ö. - hu1
    • Céltartalék felhasználása - hu1
    • Ért,átruházott követelések elism.mértéke - hu1
    • Ért.immat. javak, tárgyi eszk.bevétele - hu1
    • Értékvesztések visszaírása, tervenf.écs. - hu1
    • Különféle egyéb bevételek - hu1
    • Utólag kapott pü. rendezett engedmény - hu1
    • Visszafiz. köt. nélkül kapott támogatás - hu1
   • EXPORT ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE - hu1
    • Export értékesítés árbev. EU tagországba - hu1
    • Export értékesítés árbev.nem EU tagorsz. - hu1
   • PÉNZÜGYI MÜVELETEK BEVÉTELEI - hu1
    • Átváltási, átértékeléskori árf.nyereség - hu1
    • Befekt. püi.eszk. kamatai, árf.nyeres. - hu1
    • Egyéb árfolyamnyereségek, opciós bev. - hu1
    • Egyéb kapott kamatok,kamatjell.bevételek - hu1
    • Egyéb pénzügyi mûveletek bevételei - hu1
    • Forgóeszk. értékpapír árfolyamnyeresége - hu1
    • Kapott (járó) osztalék, részesedés - hu1
    • Részesedések ért. árfolyamnyeresége - hu1
    • Vás. követelésekkel kapcs. bevételek - hu1
   • RENDKIVÜLI BEVÉTELEK - hu1
    • Rendkívüli bevételek 1 - hu1
  • AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÖNKÖLTS. ÉS RÁFORDÍTÁSOK - hu1
   • ANYAGJELLEGÛ RÁFORDÍTÁSOK - hu1
    • Anyagköltség 1 - hu1
    • Egyéb szolgáltatások értéke - hu1
    • Eladott (közvetített) szolg. értéke - hu1
    • Eladott áruk beszerzési értéke - hu1
    • Igénybevett szolgáltatások értéke - hu1
   • EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK - hu1
    • Adók, illetékek, hozzájárulások - hu1
    • Az üzleti évhez kapcs. ráfordítások - hu1
    • Céltartalék képzése - hu1
    • Elszámolt értékvesztés, tervenf. értékcs - hu1
    • Ért.átruházott követelések könyvsz. ért. - hu1
    • Értékesített eszk.imm.javak nytsz értéke - hu1
    • Különféle egyéb ráfordítások - hu1
    • Utólag adott pü. rendezett engedmény - hu1
   • ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 1 - hu1
   • NYERESÉGET TERHELÖ ADÓK - hu1
    • Egyszerüsített vállalkozói adó - hu1
    • Társas vállalkozás különadója - hu1
    • Társasági adó - hu1
   • PÉNZÜGYI MÜVELETEK RÁFORDÍTÁSAI - hu1
    • Átváltási, értékelési árfolyamveszteség - hu1
    • Befektetett püi. eszk. árf.vesztesége - hu1
    • Egyéb árfolyamveszteségek, opciós díjak - hu1
    • Egyéb pénzügyi ráfordítások - hu1
    • Fizetendõ kamatok, kamatjell. ráford. - hu1
    • Forgóeszk. értékpapír árf.vesztesége - hu1
    • Részesedések,é.papírok,bankb. értékveszt - hu1
    • Vásárolt köv. kapcs. ráfordítások - hu1
   • RENDKIVÜLI RÁFORDÍTÁSOK - hu1
    • Egyéb vagyoncsökk. rendkívüli ráfordítás - hu1
    • Saját üzletrész nyilvántartási értéke - hu1
    • Társaságban bevitt eszk. nytsz. értéke - hu1
    • Tartozásátv. szerz. szerinti összege - hu1
   • SZEMÉLYI JELLEGû RÁFORDÍTÁSOK - hu1
    • Bérjárulékok 1 - hu1
    • Bérköltség 1 - hu1
    • Személyi jellegü egyéb kifizetések 1 - hu1
  • KÖLTSÉGNEMEK - hu1
   • AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE - hu1
    • Saját elõállítási eszközök aktivált ért. - hu1
    • Saját term. készletek állományváltozása - hu1
   • ANYAGKÖLTSÉG - hu1
    • Anyagköltség megtérülés - hu1
    • Egy éven belül elhaszn. anyagi eszközök - hu1
    • Egyéb anyagköltség - hu1
    • Vásárolt anyagok költségei - hu1
   • BÉRJÁRULÉKOK - hu1
    • Egészségügyi hozzájárulás - hu1
    • Egyszerûsített fogl. közteher - hu1
    • Egyszerûsített közteherviselési hjár - hu1
    • Közteherjegy - hu1
    • Munkaadói járulék - hu1
    • Rehabilitációs hozzájárulás - hu1
    • Szakképzési hozzájárulás - hu1
    • Társadalombiztosítási járulék - hu1
   • BÉRKÖLTSÉG - hu1
    • Egyszerûsített fogl. bérköltsége - hu1
    • Megbízási díjak bérköltség terhére - hu1
    • Munkavállalók munkabér költsége - hu1
    • Tagok személyes közr. ellenértéke - hu1
   • EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI - hu1
    • Biztosítási díjak - hu1
    • Hatósági igazgatási díjak (illetékek) - hu1
    • Pénzügyi szolg-i díjak, bankköltségek - hu1
   • ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS - hu1
    • Terv szerinti egyösszegû (kisértékûek) - hu1
    • Terv szerinti értékcsökkenés lineáris - hu1
   • IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI - hu1
    • Bérleti díjak - hu1
    • Egyéb igénybevett szolgáltatások ktg-ei - hu1
    • Hirdetés, reklám-propaganda költség - hu1
    • Javítási, karbantartási költségek - hu1
    • Oktatási, továbbképzési költségek - hu1
    • Postai, távközlési költségek - hu1
    • Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés - hu1
    • Szállítási, rakodási költség - hu1
    • Utazási- és kiküldetési költségek - hu1
   • KÖLTSÉGNEM ÁTVEZETÉSI SZÁMLA - hu1
    • Anyagköltség átvezetési szla - hu1
    • Bérjárulékok átvezetési szla - hu1
    • Bérköltség átvezetési szla - hu1
    • Egyéb szolgáltatások átvezetési szla - hu1
    • Értékcsökkenési leírás átvez. szla - hu1
    • Igénybevett szolg. átvezetési szla - hu1
    • Személyi jell. kif. átvezetési szla - hu1
   • SZEMÉLYI JELLEGû EGYÉB KIFIZETÉSEK - hu1
    • Egyéb személyi jellegû kifizetések - hu1
    • Foglalkoztatót terhelõ táppénz hjárulás - hu1
    • Jóléti és kulturális költségek - hu1
    • Kifizetõt terhelõ személyi jövedelemadó - hu1
    • Magánnyugdíjpénztári tagdíjak, hozzájár. - hu1
    • Személyi jellegû kifizetések - hu1
    • Természetbeni juttatások - hu1
 • Mérleg számlák - hu1
  • BEFEKTETETT ESZKÖZÖK - hu1
   • BEFEKTETETT Pü.I ESZKÖZÖK RÉSZESEDÉSEK - hu1
    • Egyéb tartós részesedés - hu1
    • Részesedések értékhelyesbítése - hu1
    • Részesedések értékvesztése, visszaírása - hu1
    • Tartós részesedés kapcs. vállalkozásban - hu1
   • BERUHÁZÁSOK, FELúJÍTÁSOK - hu1
    • Befejezetlen beruházások - hu1
    • Beruházások terven felüli értékcsökk. - hu1
    • Felújítások - hu1
   • EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZ., JÁRMÜVEK - hu1
    • Egyéb gépek,felsz,járm. értékhelyesbítés - hu1
    • Egyéb jármûvek - hu1
    • Irodai, igazgatási berendezések - hu1
    • Üzemi berendezések, gépek,felszerelések - hu1
    • Üzemkörön kivüli berendezések, felsz. - hu1
   • HITELVISZONYT MEGTESTESÍTÖ ÉRTÉKPAPÍROK - hu1
    • Államkötvények - hu1
    • Egyéb vállalkozások értékpapírjai - hu1
    • Értékpapírok értékvesztése, visszaírása - hu1
    • Kapcsolt vállalkozások értékpapírjai - hu1
    • Tartós diszkont értékpapírok - hu1
   • IMMATERIÁLIS JAVAK - hu1
    • Alapítás-átszervezés aktívált értéke - hu1
    • Immateriális javak értékhelyesbítése - hu1
    • Kísérleti fejlesztés aktívált értéke - hu1
    • Szellemi termékek - hu1
    • Üzleti vagy cégérték - hu1
    • Vagyoni értékû jogok - hu1
   • INGATLANOK, KAPCS. VAGYONI ÉRT. JOGOK - hu1
    • Egyéb építmények - hu1
    • Épületek,épületrészek,tulajdoni hányadok - hu1
    • Földterület - hu1
    • Ingatlanhoz kapcs. vagyoni ért. jogok - hu1
    • Ingatlanok értékhelyesbítése - hu1
    • Telek, telkesítés - hu1
    • Üzemkörön kivüli ingatlanok, épületek - hu1
   • MÜSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMÜVEK - hu1
    • Müszaki gépek,felsz,járm. értékhelyesb. - hu1
    • Termelésben résztvevõ jármûvek - hu1
    • Termelõ gépek, berendezések, gyártóeszk. - hu1
   • TARTÓSAN ADOTT KÖLCSÖNÖK - hu1
    • Egyéb tartós bankbetétek - hu1
    • Egyéb tartósan adott kölcsönök - hu1
    • Pénzügyi lízing miatti tartós követelés - hu1
    • Tartós bankbetétek egyéb rész. váll.-ban - hu1
    • Tartós bankbetétek kapcs. váll.-ban - hu1
    • Tartósan adott kölcsön egyéb rész.váll. - hu1
    • Tartósan adott kölcsönök értékvesztése - hu1
    • Tartósan adott kölcsönök kapcs. váll. - hu1
   • TENYÉSZÁLLATOK - hu1
    • Tenyészállatok 1 - hu1
  • FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) - hu1
   • CÉLTARTALÉKOK - hu1
    • Céltartalék várható kötelezettségre - hu1
   • EGYÉB RÖVID LEJÁRATú KÖTELEZETTSÉGEK - hu1
    • Áfa pénzügyi elszámolási számla - hu1
    • Elõzetesen felszámított ált.forgalmi adó - hu1
    • Fizetendõ általános forgalmi adó - hu1
    • Költségvetési befizetési köt.teljesítése - hu1
    • Költségvetési befizetési kötelezettségek - hu1
    • Önkormányzati adók elszámolási számla - hu1
    • Személyi jövedelemadó elszámolása - hu1
    • Társasági adó és osztalékadó elszámolás - hu1
    • Vám- és Pénzügyõrség elszámolási számla - hu1
   • ÉVI MÉRLEG SZÁMLÁK - hu1
    • Nyitómérleg számla - hu1
   • HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK - hu1
    • Hátrasorolt kötelezettség - hu1
   • HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK - hu1
    • Átváltoztatható kötvények - hu1
    • Beruházási és fejlesztési hitelek - hu1
    • Egyéb hosszú lej. kötelezettségek - hu1
    • Egyéb hosszú lejáratú hitelek - hu1
    • Hosszú lejáratra kapott kölcsönök - hu1
    • Pénzügyi lízinggel kapcsolatos kötelez. - hu1
    • Tartós köt. egyéb rész. váll. szemben - hu1
    • Tartós köt. kapcs. vállalkozással sz. - hu1
    • Tartozások kötvénykibocsátásból - hu1
   • PASSZÍV IDÖBELI ELHATÁROLÁS - hu1
    • Bevételek passzív idõbeli elhatárolása - hu1
    • Halasztott bevételek - hu1
    • Költségek,ráford. passzív idõbeli elhat. - hu1
   • RÖVID LEJÁRATú KÖTELEZETTSÉGEK - hu1
    • Rövid lejáratú hitelek - hu1
    • Rövid lejáratú kölcsönök - hu1
    • Szállítók - hu1
     • Belföldi szállítók - hu1
     • Külföldi szállítók - hu1
    • Vevõktõl kapott elõlegek - hu1
   • SAJÁT TÖKE - hu1
    • Eredménytartalék - hu1
    • Értékelési tartalék - hu1
    • Jegyzett tõke - hu1
    • Lekötött tartalék - hu1
    • Mérleg szerinti eredmény - hu1
    • Tõketartalék - hu1
  • KÉSZLETEK - hu1
   • ANYAGOK - hu1
    • Segédanyagok - hu1
   • ÁRUK - hu1
    • Áruk beszerzési áron - hu1
   • BEFEJEZETLEN TERMELÉS ÉS FÉLKÉSZTERMÉKEK - hu1
    • Befejezetlen termelés - hu1
   • BETÉTDÍJAS GÖNGYÖLEGEK - hu1
    • Betétdíjas göngyölegek 1 - hu1
   • KÉSZTERMÉKEK - hu1
    • Késztermékek 1 - hu1
   • KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK - hu1
    • Közvetített szolgáltatások 1 - hu1
  • KÖVETELÉSEK,PÉNZÜGYI ESZK,AKTÍV IDÖB.ELH - hu1
   • ADOTT ELÖLEGEK - hu1
    • Adott elõlegek 1 - hu1
   • AKTÍV IDÖBELI ELHATÁROLÁS - hu1
    • Aktív idõbeli elhatárolása - hu1
   • EGYÉB KÖVETELÉSEK - hu1
    • Különféle egyéb követelések - hu1
    • Munkavállalókkal szembeni követelés - hu1
   • ÉRTÉKPAPÍROK - hu1
    • Egyéb részesedés - hu1
    • Forgatási célú hitelv. m. értékpapírok - hu1
    • Részesedés kapcsolt vállalkozásban - hu1
    • Saját részvények, saját üzletrészek - hu1
   • KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLL.- SZOLGÁLTATÁSBÓL - hu1
    • Belföldi követelések - hu1
    • Külföldi követelések - hu1
   • PÉNZESZKÖZÖK - hu1
    • Átvezetési számla - hu1
    • Deviza betétszámla - hu1
    • Elkülönített betétszámlák - hu1
    • Elszámolási betétszámla - hu1
     • Bankszámla - hu1
    • Pénzhelyettesítõ eszk. (utalvány, jegy) - hu1
    • Pénztárak - hu1
     • Pénztár - hu1
    • Valuta pénztár - hu1

No comments yet. Start a new discussion.

Add Comment