Please login to fork and edit this chart

Hungary - Magyar főkönyvi kivonat


 • Eredmény számlák
  • AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE, BEVÉTELEK
   • BELFÖLDI ÉRKÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE
    • Belföldi értékesítés árbevétele
   • BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE 1
    • Belföldi értékesítés árbevétele 2
   • EGYÉB BEVÉTELEK
    • Az üzleti évhez kapcs. egyéb bevételek
    • Biztosító által visszaig. kártérítés ö.
    • Céltartalék felhasználása
    • Ért,átruházott követelések elism.mértéke
    • Ért.immat. javak, tárgyi eszk.bevétele
    • Értékvesztések visszaírása, tervenf.écs.
    • Különféle egyéb bevételek
    • Utólag kapott pü. rendezett engedmény
    • Visszafiz. köt. nélkül kapott támogatás
   • EXPORT ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE
    • Export értékesítés árbev. EU tagországba
    • Export értékesítés árbev.nem EU tagorsz.
   • PÉNZÜGYI MÜVELETEK BEVÉTELEI
    • Átváltási, átértékeléskori árf.nyereség
    • Befekt. püi.eszk. kamatai, árf.nyeres.
    • Egyéb árfolyamnyereségek, opciós bev.
    • Egyéb kapott kamatok,kamatjell.bevételek
    • Egyéb pénzügyi mûveletek bevételei
    • Forgóeszk. értékpapír árfolyamnyeresége
    • Kapott (járó) osztalék, részesedés
    • Részesedések ért. árfolyamnyeresége
    • Vás. követelésekkel kapcs. bevételek
   • RENDKIVÜLI BEVÉTELEK
    • Rendkívüli bevételek 1
  • AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÖNKÖLTS. ÉS RÁFORDÍTÁSOK
   • ANYAGJELLEGÛ RÁFORDÍTÁSOK
    • Anyagköltség 1
    • Egyéb szolgáltatások értéke
    • Eladott (közvetített) szolg. értéke
    • Eladott áruk beszerzési értéke
    • Igénybevett szolgáltatások értéke
   • EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK
    • Adók, illetékek, hozzájárulások
    • Az üzleti évhez kapcs. ráfordítások
    • Céltartalék képzése
    • Elszámolt értékvesztés, tervenf. értékcs
    • Ért.átruházott követelések könyvsz. ért.
    • Értékesített eszk.imm.javak nytsz értéke
    • Különféle egyéb ráfordítások
    • Utólag adott pü. rendezett engedmény
   • ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 1
   • NYERESÉGET TERHELÖ ADÓK
    • Egyszerüsített vállalkozói adó
    • Társas vállalkozás különadója
    • Társasági adó
   • PÉNZÜGYI MÜVELETEK RÁFORDÍTÁSAI
    • Átváltási, értékelési árfolyamveszteség
    • Befektetett püi. eszk. árf.vesztesége
    • Egyéb árfolyamveszteségek, opciós díjak
    • Egyéb pénzügyi ráfordítások
    • Fizetendõ kamatok, kamatjell. ráford.
    • Forgóeszk. értékpapír árf.vesztesége
    • Részesedések,é.papírok,bankb. értékveszt
    • Vásárolt köv. kapcs. ráfordítások
   • RENDKIVÜLI RÁFORDÍTÁSOK
    • Egyéb vagyoncsökk. rendkívüli ráfordítás
    • Saját üzletrész nyilvántartási értéke
    • Társaságban bevitt eszk. nytsz. értéke
    • Tartozásátv. szerz. szerinti összege
   • SZEMÉLYI JELLEGû RÁFORDÍTÁSOK
    • Bérjárulékok 1
    • Bérköltség 1
    • Személyi jellegü egyéb kifizetések 1
  • KÖLTSÉGNEMEK
   • AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE
    • Saját elõállítási eszközök aktivált ért.
    • Saját term. készletek állományváltozása
   • ANYAGKÖLTSÉG
    • Anyagköltség megtérülés
    • Egy éven belül elhaszn. anyagi eszközök
    • Egyéb anyagköltség
    • Vásárolt anyagok költségei
   • BÉRJÁRULÉKOK
    • Egészségügyi hozzájárulás
    • Egyszerûsített fogl. közteher
    • Egyszerûsített közteherviselési hjár
    • Közteherjegy
    • Munkaadói járulék
    • Rehabilitációs hozzájárulás
    • Szakképzési hozzájárulás
    • Társadalombiztosítási járulék
   • BÉRKÖLTSÉG
    • Egyszerûsített fogl. bérköltsége
    • Megbízási díjak bérköltség terhére
    • Munkavállalók munkabér költsége
    • Tagok személyes közr. ellenértéke
   • EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI
    • Biztosítási díjak
    • Hatósági igazgatási díjak (illetékek)
    • Pénzügyi szolg-i díjak, bankköltségek
   • ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS
    • Terv szerinti egyösszegû (kisértékûek)
    • Terv szerinti értékcsökkenés lineáris
   • IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI
    • Bérleti díjak
    • Egyéb igénybevett szolgáltatások ktg-ei
    • Hirdetés, reklám-propaganda költség
    • Javítási, karbantartási költségek
    • Oktatási, továbbképzési költségek
    • Postai, távközlési költségek
    • Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés
    • Szállítási, rakodási költség
    • Utazási- és kiküldetési költségek
   • KÖLTSÉGNEM ÁTVEZETÉSI SZÁMLA
    • Anyagköltség átvezetési szla
    • Bérjárulékok átvezetési szla
    • Bérköltség átvezetési szla
    • Egyéb szolgáltatások átvezetési szla
    • Értékcsökkenési leírás átvez. szla
    • Igénybevett szolg. átvezetési szla
    • Személyi jell. kif. átvezetési szla
   • SZEMÉLYI JELLEGû EGYÉB KIFIZETÉSEK
    • Egyéb személyi jellegû kifizetések
    • Foglalkoztatót terhelõ táppénz hjárulás
    • Jóléti és kulturális költségek
    • Kifizetõt terhelõ személyi jövedelemadó
    • Magánnyugdíjpénztári tagdíjak, hozzájár.
    • Személyi jellegû kifizetések
    • Természetbeni juttatások
 • Mérleg számlák
  • BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
   • BEFEKTETETT Pü.I ESZKÖZÖK RÉSZESEDÉSEK
    • Egyéb tartós részesedés
    • Részesedések értékhelyesbítése
    • Részesedések értékvesztése, visszaírása
    • Tartós részesedés kapcs. vállalkozásban
   • BERUHÁZÁSOK, FELúJÍTÁSOK
    • Befejezetlen beruházások
    • Beruházások terven felüli értékcsökk.
    • Felújítások
   • EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZ., JÁRMÜVEK
    • Egyéb gépek,felsz,járm. értékhelyesbítés
    • Egyéb jármûvek
    • Irodai, igazgatási berendezések
    • Üzemi berendezések, gépek,felszerelések
    • Üzemkörön kivüli berendezések, felsz.
   • HITELVISZONYT MEGTESTESÍTÖ ÉRTÉKPAPÍROK
    • Államkötvények
    • Egyéb vállalkozások értékpapírjai
    • Értékpapírok értékvesztése, visszaírása
    • Kapcsolt vállalkozások értékpapírjai
    • Tartós diszkont értékpapírok
   • IMMATERIÁLIS JAVAK
    • Alapítás-átszervezés aktívált értéke
    • Immateriális javak értékhelyesbítése
    • Kísérleti fejlesztés aktívált értéke
    • Szellemi termékek
    • Üzleti vagy cégérték
    • Vagyoni értékû jogok
   • INGATLANOK, KAPCS. VAGYONI ÉRT. JOGOK
    • Egyéb építmények
    • Épületek,épületrészek,tulajdoni hányadok
    • Földterület
    • Ingatlanhoz kapcs. vagyoni ért. jogok
    • Ingatlanok értékhelyesbítése
    • Telek, telkesítés
    • Üzemkörön kivüli ingatlanok, épületek
   • MÜSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMÜVEK
    • Müszaki gépek,felsz,járm. értékhelyesb.
    • Termelésben résztvevõ jármûvek
    • Termelõ gépek, berendezések, gyártóeszk.
   • TARTÓSAN ADOTT KÖLCSÖNÖK
    • Egyéb tartós bankbetétek
    • Egyéb tartósan adott kölcsönök
    • Pénzügyi lízing miatti tartós követelés
    • Tartós bankbetétek egyéb rész. váll.-ban
    • Tartós bankbetétek kapcs. váll.-ban
    • Tartósan adott kölcsön egyéb rész.váll.
    • Tartósan adott kölcsönök értékvesztése
    • Tartósan adott kölcsönök kapcs. váll.
   • TENYÉSZÁLLATOK
    • Tenyészállatok 1
  • FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
   • CÉLTARTALÉKOK
    • Céltartalék várható kötelezettségre
   • EGYÉB RÖVID LEJÁRATú KÖTELEZETTSÉGEK
    • Áfa pénzügyi elszámolási számla
    • Elõzetesen felszámított ált.forgalmi adó
    • Fizetendõ általános forgalmi adó
    • Költségvetési befizetési köt.teljesítése
    • Költségvetési befizetési kötelezettségek
    • Önkormányzati adók elszámolási számla
    • Személyi jövedelemadó elszámolása
    • Társasági adó és osztalékadó elszámolás
    • Vám- és Pénzügyõrség elszámolási számla
   • ÉVI MÉRLEG SZÁMLÁK
    • Nyitómérleg számla
   • HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK
    • Hátrasorolt kötelezettség
   • HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
    • Átváltoztatható kötvények
    • Beruházási és fejlesztési hitelek
    • Egyéb hosszú lej. kötelezettségek
    • Egyéb hosszú lejáratú hitelek
    • Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
    • Pénzügyi lízinggel kapcsolatos kötelez.
    • Tartós köt. egyéb rész. váll. szemben
    • Tartós köt. kapcs. vállalkozással sz.
    • Tartozások kötvénykibocsátásból
   • PASSZÍV IDÖBELI ELHATÁROLÁS
    • Bevételek passzív idõbeli elhatárolása
    • Halasztott bevételek
    • Költségek,ráford. passzív idõbeli elhat.
   • RÖVID LEJÁRATú KÖTELEZETTSÉGEK
    • Rövid lejáratú hitelek
    • Rövid lejáratú kölcsönök
    • Szállítók
     • Belföldi szállítók
     • Külföldi szállítók
    • Vevõktõl kapott elõlegek
   • SAJÁT TÖKE
    • Eredménytartalék
    • Értékelési tartalék
    • Jegyzett tõke
    • Lekötött tartalék
    • Mérleg szerinti eredmény
    • Tõketartalék
  • KÉSZLETEK
   • ANYAGOK
    • Segédanyagok
   • ÁRUK
    • Áruk beszerzési áron
   • BEFEJEZETLEN TERMELÉS ÉS FÉLKÉSZTERMÉKEK
    • Befejezetlen termelés
   • BETÉTDÍJAS GÖNGYÖLEGEK
    • Betétdíjas göngyölegek 1
   • KÉSZTERMÉKEK
    • Késztermékek 1
   • KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK
    • Közvetített szolgáltatások 1
  • KÖVETELÉSEK,PÉNZÜGYI ESZK,AKTÍV IDÖB.ELH
   • ADOTT ELÖLEGEK
    • Adott elõlegek 1
   • AKTÍV IDÖBELI ELHATÁROLÁS
    • Aktív idõbeli elhatárolása
   • EGYÉB KÖVETELÉSEK
    • Különféle egyéb követelések
    • Munkavállalókkal szembeni követelés
   • ÉRTÉKPAPÍROK
    • Egyéb részesedés
    • Forgatási célú hitelv. m. értékpapírok
    • Részesedés kapcsolt vállalkozásban
    • Saját részvények, saját üzletrészek
   • KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLL.- SZOLGÁLTATÁSBÓL
    • Belföldi követelések
    • Külföldi követelések
   • PÉNZESZKÖZÖK
    • Átvezetési számla
    • Deviza betétszámla
    • Elkülönített betétszámlák
    • Elszámolási betétszámla
     • Bankszámla
    • Pénzhelyettesítõ eszk. (utalvány, jegy)
    • Pénztárak
     • Pénztár
    • Valuta pénztár

No comments yet. Start a new discussion.

Add Comment